نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رابطه آرمان شهرگرایی با تحول آموزش و پرورش می‌باشد. مطالعه به روش تحلیلی و بر اساس مرور و استخراج اطلاعات مرتبط با هدف تحقیق و طبقه بندی آنها صورت گرفت. در این راستا، پس از تعریف آرمان شهر، اندیشه های اساسی مشهورترین آرمان شهرگرایان یعنی افلاطون، توماس مور و فرانسیس بیکن به طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. پس از مفهوم پردازی «تحول» در آموزش و پرورش، رابطه آرمان شهرگرایی با تحول آموزش و پرورش تحلیل شد. یافته ها در شش نتیجه اصلی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفت. در پایان این نتیجه حاصل شد که اگر آموزش و پرورش، هدف گذاری و برنامه ریزی های کلیدی خود را بر مبنای یک آرمان ملی انجام دهد، به سوی آرمان شهرگرایی جهت گیری کرده است. این جهت گیری، اندیشه و اقدام آموزش و پرورش را به سمت ایجاد هرگونه تغییر، از خود متأثر می سازد.

کلیدواژه‌ها

ابراهیم پور، داود (1388). بررسی تطبیقی اتوپیا در اندیشه های اجتماعی افلاطون، ابونصر فارابی و کارل مارکس. جامعه شناسی 1 (3)،110-91.
رامین، فرح (1389). ساختار معرفت در فرهنگ اتوپیای مور و آرمان شهر مهدوی. مشرق موعود، (4) 13.
قادری سهی، بهزاد؛ جان نثاری لادانی، زهرا (1388). آرمانشهر یا هزارتوی خرد؟ جدول ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن. پژوهش زبان های خارجی، شماره پیاپی54، 87-67.
گوتک، جرالد (1390). مکاتب فلسفی و آرای تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک سرشت، تهران: نشر سمت.
مطلبی، مسعود؛ نادری، محمدمهدی (1388). بررسی تطبیقی مفهوم آرمانشهر در اندیشه سیاسی اسلام، ایران و غرب. مطالعات سیاسی، 2(6)، 146-125.
مور، تامس (1387). سرگذشت تامس مور: آرمانشهر (یوتوپیا). ترجمه نادر افشار نادری و داریوش آشوری، تهران: خوارزمی.
Ebrahimpoor, D. (2010). A comparative study on Utopia in social thoughts of Plato, Farabi, and Marx. Sociology, 1 (3), 91-110.
Freeman-Moir, J. (2004). Turning toward history: turning towards Utopia. Policy Future
in Education, 2 (3), 555-564.
Ghaderi Sahi, B. & Jannesari Ladani, Z. (2010). Utopia or wisdom maze? William Blake and Francis Bacon debate. Researches in Linguistics, 54, 67-87.
Gutec, J. (2012). Philosophical schools and educational thoughts. (Mohammad Jafar Pakseresht, Trans.), Tehran: Samt.
Lewis, T. (2006), Utopia and Education in critical theory. Policy Future in Education, 4 (1), 6-17.
More, T. (2009). The bibliography of Thomas More: Utopia. (Nader Afshar Naderi & Darius Ashoori, Trans.). Tehran: Kharazmi.
More, T. (2005), Utopia, released as e-book by US-ASCII, Retrieved on 22 Mar. 13 from http://www.gutenberg.org/files/2130
Motallebi, M. & Naderi, M. M. (2010). A comparative study on the concept of Utopia in political thought of Islam, Iran and West. Journal of Political Studies, 6 (2), 125-146.
Ramin, F. (2011). Knowing structure in the culture of More’s Utopia and Mahdavi’s one. Mashreq-e Mouood, 13 (4), 59-85.
CAPTCHA Image