نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از دیدگاه‌ هایدگر می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش فلسفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب، نخست به در- هستن و جهانیت جهان از منظر هایدگر پرداخته شد، سپس ابزار و نحوه‌ دسترسی به این جهان و اشیاء و دلالت‌های تربیتی آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور پرداختن به خودی که با در- جهان- هستن بنا می‌شود، مکان‌مندی و تاریخ‌مندی دازاین و داسمن مورد مداقه قرار گرفت. در پایان ضمن ترسیم الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر و نقد دیدگاه‌های او، امکان گفتگوی دین و تفکر او بررسی شد و الگوی مینوی تعلیم و تربیت ارائه شد. در این الگو خداوند مبدأ، آفریننده و کارگردان جهان و دازاینِ تاریخ‌مند است و خداوند به واسطه‌ رسولان خود در برهه‌های زمانی مختلف، هنجارهای حاکم بر جوامع بشری را تغییر داده است. غایت تعلیم و تربیت در این دیدگاه نیز دازاین اصیلی است که رو به سوی پروردگار دارد و علاوه بر بررسی مدام افکار، اعمال و رفتارهای خویش که سبب اصلاح آن‌ها و حرکت رو به جلوی جامعه‌ خویش است، در برابر کارگردان صحنه نیز مسئول و پاسخگو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticizing and Developing Being- in- the- world’s Implications in Education on Heidegger’s View

نویسندگان [English]

  • rozita aboutorabi
  • Tahereh Javidi K.J
  • Bakhtiar Shabani V.
  • Jahangir Masoudi

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Heidegger in “Being and Time” analysed Dasein’s existential for questioning about Being. In this research studied the most fundamental existential, i.e. Being- in- the- world on Heidegger’s view. For this purpose, first paid to being- in and worldliness, and then studied tools for accessing to the world and its implication in education. After that in order to paying to the self based on being- in- the- world, considered Dasein’s and Dasman’s spatiality and historicity. At the end educational model designed on Heidegger’s view, criticized and studied the possibility of dialogues between religious and Heidegger’s thought; and proposed Minavi model in education. In this model God is creator and director of the world and historical Dasein, and changes the norms of human societies in periods of time. The goal of this education is bringing up authentic Dasein who believes in God, always examines its thought and behaviours to modify and improve its society. This Dasein is responsible to the world’s director too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • being- in- the- world
  • Minavi education
References
Aboutorabi, R. (2014). Heidegger, education, nation and race. Symposium Journals. UK, Oxford: Roger Osborn-King. 12 (5).
Baiasu, R. (2007). Being and time and the problem of space. Research in phenomenology. 37, 324-356.
Biemel, W. (2009). Martin Heidegger, an Illastrated Study (B. Abdolkarimi, Trans.). Tehran: Sorush. (In persion)
Bret W. D. (2009). Martin Heidegger: Key concepts. Durham,GBR: Acumen.
Dallmayr, F. (1989). Adorno and Heidegger: Untersuchung Einer Philosophischen kommunikation sverweigerung by Hermann Morchen. Heidegger: Art and politics. Johns Hopkins university press. 9 (3/4).
Dreyfus, H. L. (1991). A commentary on Heidegger’s Being and Time Division I. Cambridge: Mitpress.
Fritsche, J. (2012). Heidegger’s Being and Time and National Socialism. Philosophy Today. 56 (3), 255.
Fritsche, J. (2012). Heidegger’s Being and Time and National Socialism. Philosophy Today. 56 (3), 255.
Heideger, M. (1996). Being and Time (J. Stambaugh, Trans.). Albany: State university of New York press.
Heidegger, M. (2011). Being and Time (A. Rashidian, Trans.). Tehran: Nashr Nei. (In persion)
Jamadi, S. (2008). The Text and Time of Phenomenology. Tehran: Gognus. (In persion)
Large, W. (2008). Heidegger’s Being and Time. Edinburgh, GBR: Edinburgh university press.
Macquarrie, J. (1968). Martin Heidegger. London: Lutterworth press.
Macquarrie, J. (2011). Only One God Can Save Us (Trans. Mohammadreza Jozi). In: Philosophy and West Critic by Husserl, Edmund and others. Tehran: Hermes. (In persion)
Macquarrie, J. (1968). Martin Heidegger. London: Lutterworth press.
Malpas, J. (2007). Heidegger's Topology: Being, Place, World. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
Malpas, J. (2007). Heidegger's Topology: Being, Place, World. Cambridge, MA, USA: MIT Press.
Milchman, A., & Rosenberg, A. (1999). The Obtuse Philosopher Rüdiger Safranski: Martin Heidegger: Between Good and Evil. (E. Osers, Trans.). The Review of Politics, 61(01), 153-156.
Peters, M. A. (2002). Heidegger, Education and Modernity. USA: Rowman & littlefield publishers.
Raffoul, F. (2010). Origins of Responsibility. USA, Bloomington: Indiana university press.
Ree, J. (2007). Heidegger, History and Truth in Being and Time (A. Masoum Beigi, Trans.). Tehran: Agah. (In persion)
Sheehan, Thomas. (1988). Heidegger and the Nazis. The New York Review of Books. XXXV (10), 38-47.
Watts, M. (2011). Philosophy of Heidegger. GBR, Durham: Acumen.
Young, J. (1997). Heidegger, philosophy, Nazism. Cambridge: Cambridge University Press.