نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

حکیم سبزواری

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی قابلیت‌های دو رویکرد جدید در حوزه آسیب شناسی تربیت دینی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش تحلیل و تفسیر انتقادی مفاهیم و نیز قیاس عملی و الگوی فرانکنا بهره گرفته شد. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که هر دو رویکرد سنت گرا و نوگرا با وجود تفاوت‌هایی که در مبانی فلسفی با یکدیگر دارند، با کثرت گرایی و مدارا همراه هستند. سنت گرایی نصر بر گوهر ادیان و وجه عرفانی و زیبایی شناختی آنها تکیه می‌کند و قائل به وحدت متعالیه ادیان است و بر پشتوانه متافیزیکی اخلاق در تربیت دینی تاکید ویژه‌ای دارد. نوگرایی ابوزید نیز بر تأویل و درک فحوای نصوص دینی و جدایی دین و معرفت دینی تکیه می‌کند. از این رو، با انحصارگرایی در فهم دین سازگاری ندارد و تا حد ممکن تفسیر از دین را هرچه معقول‌تر و مقبول‌تر می‌نماید. تربیت دینی سنت گرای نصر به خودشناسی و تربیت اراده‏ و خواسته‏ها و نیز هیجان‌ها و عواطف می‌پردازد. در حالی که رویکرد نوگرایانه ابوزید به تربیت توانایی‌های ذهنی در جهت روشنگری، آزادی و عدالت و برابری انسان‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative explanation of Philosophical Foundations of Seyyed Hossein Nasr’s traditional approach and Nasr Hamed Abu zayd’s post revival approach, in the pathology of religious education.

نویسنده [English]

  • hassan bagheri nia

Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

The main purpose of this study is to Comparative of two alternative approaches capabilities in the field of religious education pathology. Salafism and Fundamentalism is moving toward quasi education in religious education; But Religious traditionalism and post revivalism can be adopted an alternative approach to religious education. Critical analysis and interpretation of concept method used in this research. The results showed that although the principles of both traditionalist and modernist approaches in philosophical foundation are not the same but are associated with pluralism and tolerance. Nasr’s traditionalism relies on the essence of religions and mystical and aesthetic aspects and believes in the Transcendental Unity of religions and has a special emphasis on the metaphysical ethics supporting in religious education. Abu zayd relies on the interpretation of religious texts and understand its tenor and to separate religion and religious knowledge from each other. Hence it is not compatible with the exclusivity in understanding and interpretation of religion and makes as much as possible a more reasonable and more acceptable. Traditionalist religious education focuses on self-scrutiny And refine the will and desires, and emotions, While Abu zayd approach focuses on the teaching of mental abilities in order to enlightenment, freedom and justice and human equality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentalism
  • traditionalism
  • post revivalism
  • religious education
  • Seyyed Hossein Nasr
  • Nasr Hamed Abu zayd
Abu Zayd, N. (1990a). Critique of religious discourse, critical vision. Cairo: Daralthagafah Heliopolis. (In Arabic)
Abu Zayd, N. (1990b). The concept of the text; Study Science in the Quran. Egypt: the Egyptian General Book. (In Arabic)
Abu Zayd, N. (2004). Rethinking the Qur’ân: Towards a Humanistic Hermeneutics. Utrecht: Humanistic University Press.
Abu Zayd, N. (2000). Circles fear, reading in the speech about women. Beirut: Arab Cultural Center. (In Arabic)
Abu Zayd, N. (1992). Imam Shafi'i and founding Alajdiologih moderation. Cairo: Sina Publishing. (In Arabic)
Abu Zayd, N. (1995). Criticism of religious discourse. Cairo: Library Madbouly. (In Arabic)
Abu Zayd, N. (2003). Intellectual trend in interpretation. Cairo: the Arab Cultural Center. (In Arabic)
Bagheri, K.H. (Ed.s). (2001) Proceedings of the pathology of religious education: Injuries and health in religious education.Tehran: Madrese Publishing. (In Persion)
Bagheri, K.H. (2005). Take a look again to the Islamic Education. Vol 2. Tehran: Madrese Publishing. (In Persion)
Dennis, B., Gloria, D., & Friedrich, S. (2006). Education, Religion and Society, Essays in honor of John M. Hull. London: Routledge Press.
Edalat nejat, S. (2001). Review and analysis of ideas Nasr Hamed Abu Zeyd. Tehran: Mashe Emrooz. (In Persion)
Legenhausen, M. (2006). Evaluation of moral and political principles of religious pluralism, political liberalism and secularism. (M. Hossein Zadeh, Trans.). Reviews Issue 29. (In Persion)
Nasr, S. H. (1987). Traditional Islam in the modern world. London: Routlege & Kegan.
Nasr, S. H. (1988). KnowLedge and the Sacred. Lahor: Suhail Academy.
Nasr, S. H. (2003). The teachings of the Sufis. (H. Heydari, Trans.). Tehran: Ghsede Sora. (In Persion)
Nasr, S. H. (2002). The heart of Islam: Enduring Values for Humanity. San Francisco: HarperCollins Publishers Inc.
Thomas, R. M. (2002). Religious Education, in International Encyclopedia of Education. V. 9. Oxford: Pergamon Press.