روش‌شناسی ابن خلدون: رهیافتی تاریخی- اجتماعی برای مطالعات تطبیقی در حوزه آموزش و پرورش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی روش‌شناسی ابن خلدون در مطالعه واقعیت‌های تاریخی و استنتاج دلالت‌هایی برای آموزش و پرورش تطبیقی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی بهره گرفته شد. ابن خلدون به عنوان یک تاریخ‌نویس مسلمان توانست با بهره‌گیری از روش‌شناسی خاص، روش بدیعی را برای بیان تاریخ ارائه کند تا جایی که برخی او را بنیان‌گذار «فلسفه تاریخ» دانسته‌اند. او در کتاب اصلی خودش یعنی «مقدمه»، روش‌شناسی خود را بیان می‌کند. روش تطبیقی پایه اساسی کتاب مقدمه است. به‌طورکلی می‌توان گفت او با استفاده از جامع‌نگری و تفکر سیستمی، وقایع و رویدادهای منفک و مستقل را در ارتباط با هم مورد بررسی قرار داده است تا بتواند آنها را در بستر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تفسیر و سرانجام اصولی را استنتاج کند. در آموزش و پرورش تطبیقی، سه روش از کار ابن خلدون شامل روش مشاهده‌ای، مقایسه‌ای و تاریخی استخراج و توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


Aghazadeh, A. (2013a). Comparative Education. Tehran: Samt. (In Persian)
Aghazadeh, A. (2013b). Methodology and development of Comparative and International Education. Tehran: Nasle Nikan publication. (In Persian)
Alimardani, M. (2006). Evolution of the phenomenon of urbanization and urban social features in Ibn Khaldun's ideas. Journal of Humanities, Alzahra University, 1 (16), 97-122. (In Persian).
Almasi, A. M. (2010). Comparative Education. Tehran: Roshd publication. (In Persian)
Astiri, A. (2006). History, science dynamic: Ibn khaldun and history methodology. Hambastagi Newspaper: P. 12 (In Persian).
Azad.Armaki, T. (1993). Social thought Abu Rayhan Biruni and Ibn Khaldun. Journal of Keyhan Farhangi, (104), 27-31. (In Persian)
Azarshab, F. (2003). Works and ideas of Ibn Khaldun. Journal of Keyhan Farhangi, 4 (20), 38-43. (In Persian).
Behnam, A. R. (2002). Ibn Khaldun's life and thought. Tehran: Bizheh. (In Persian).
Fadaei Iraqi, G.H. (2011). How classification form? Sore, 54-55, Retreivied from http://www.sooremag.ir (In Persian).
Faghihi, A. N. (2000). Ibn Khaldun and principles of education. Journal of Education, 16 (2), 123-138. (In Persian).
Farhani Monfared, M. (2003). Epistemological and methodological perspectives on the Ibn Khaldun history. Journal of Islamic History, 1 (4), 125-158. (In Persian).
Farjad, M. A. (2011). Comparative Education. Tehran: Roshd. (In Persian).
Firuzian, M. (1990). Ibn Khaldun's view of the surrounding states. Journal of Management Knowledge (9), 108-113. (In Persian).
Garab, N., and Azad Armki, T (2000). Ibn Khaldun's theory of epistemology. Journal of Social Sciences (University of Allameh Tabatabai) (11), 237-256. (In Persian)
Ghaffari, G.R. (2009). The logic of comparative research. Journal of Iran Social Studies, 3(4). (In Persian).
Ghofrani, M. (1977). Education of young people on Ibn Khaldun perspective. (Place of education in Islam). Mam school (Mather school) (99), 24-31. (In Persian)
Godini, R. (2012). Ibn Khaldun and history. History and Geography Book of the Month (177), 66-67. (In Persian).
Halnon, K.B.and Carritte, J. (2007). Comparative research methods in the research imagination (an introduction to qualitative and quantitative methods). Cambridge University press.
Husain, T (2003). Ibn Khaldun. Tehran, Negah Publication. (In Persian).
Ibn Khaldun, A. R. (1958). Ibn Khaldun Muqaddimah. (M. P. Gonabadi, Trans). Volume II, Tehran: Translation and Publication Board. (In Persian)
Ibn Khaldun, A.R (2003). Ibn Khaldun Muqaddimah. (M. P. Gonabadi, Trans.). Volume I, Tehran: Scientific and Cultural Publication. (In Persian)
Kafi, M. (2012). Ibn Khaldun and historical sociology. Journal of Islam and Social Sciences, 2 (4), 128-143. (In Persian).
Khanmohammadi, K. (2011). Ibn Khaldun's and Habermas communication ideas. Journal of Religion and Media, 1 (9), 52-68. (In Persian).
Khoi, L. (2010). Education, Culture and Communities. (M. Yamani, Trans.). Tehran: Samt. (In Persian).
Khoi, L. (2013). Comparative Education, (M. Yamani, Trans.). Tehran: Samt. (In Persian).
Lacoste, Y. (2007). World of Ibn Khaldun. (M. Mozaffari, Trans.). Tehran University Publication. (In Persian).
Latifi, G. (2009). Omran of Ibn Khaldun's view. Social Sciences Book of the Month, 1 (13), 85-92. (In Persian).
Mahoney, J. (2003). Comparative- Historical Methodology. Annual Review of Sociology, (30) 81- 101.
Mehrmohammadi, M. (2012). A plurality of methodological research: Positivism decline or death of the truth? Journal of Foundations of Education, 2 (1), 46-27. (In Persian)
Meleser, N.J. (1976). Comparative Methods in the Social Sciences. Nwe Jersy: Prentice- Hall.
Mirlohi, S.H. (2001). Spiral learning from Bruner's and Ibn Khaldun's perspective.Journal of Education, 1 (17), 77-106. (In Persian).
Mirza Mohammadi, M.H. (2008). Some basic discussions on comparative education (from the perspective of philosophy of education). Tehran: Yastoroon. (In Persian)
Mohsenpour, B. (2013). Comparative Education (Basic Principles and Methods). Tehran: Samt. (In Persian).
Nafisi, M. (1989). Discussion of the ideas of the Muslim community. Vol 1, Tehran: Amiri Publication. (In Persian).
Nikhohe Ghamsari, N., and Kazemi Arani, F. (2012). Reflecting on the methodology in the humanities. Asra Journal, 5 (2), 155-183. (In Persian)
Parvin Gonabadi. (1956). Ibn Khaldun's just the way of teaching. Journal of Education (Education), 9 (29), 5-12. (In Persian)
Qaymi Nik, R. (2011). Ibn Khaldun's philosophy of history. Social Sciences Book of the Month, 1 (15), 49-52. (In Persian)
Rabbani, R., and Keihani, M. (2007). According to Ibn Khaldun's education. Journal of Esfahan culture (35), 16-23. (In Persian)
Rahimlu, Y. (1990). Ibn Khaldun. (Collection of essays Great Islamic Encyclopedia, penned by Seyed Kazem Bojnordi), Publishing Great Islamic Encyclopedia. (In Persian).
Rosenthal, F. (1990). IbnKhaldun. (H. Ma'soomi Hamadani, Trans.). (Articles scholars Scientific Biography, penned by Ahmad Birashk). Scientific and Cultural publications. (In Persian)
Sadeghi Shahir, A. (2008). The methodology of comparative mysticism. Journal of Religion, 2 (4). (In Persian)
Savoji, M. (2001). Areas of innovation in ideas of Ibn Khaldun.Knowledge and people, 2 (8, 9), 538-549.
Sedaghate Samar Hoseini, K. (2013). Ibn Khaldun. Tehran: Aftabe tose. (In Persian)
Shabani Varaki, B. (2007a). Transcendental realism and false dualism in educational research. Educational Innovation Quarterly, 6 (20): 86-65. (In Persian)
Shabani Varaki, B. (2007b). Hermeneutics as a methodological foundation for the Humanities. Journal of Name Mofid, 1 (13), 19-32. (In Persian)
Shabani Varaki, B., and Kazemi, S. (2010). Qualitative research: Method or exist (bovesh)? Rahbord Quarterly, 19 (54), 58-33. (In Persian)
Sheikh, M.A. (1965). Educational and social thought of Ibn Khaldun. Journal of Education (Education), 1 (35), 58-63. (In Persian)
Sheikh, M.A. (1966). Ibn Khaldun and social attitudes. Journal of Education (Education), 1 (36): 50-56. (In Persian)
Shirazi, M.A. (1994). Ibn Khaldun's ideas and behavior. Iran Psychiatry and clinical psychology Journal, 1 (1), 4-8. (In Persian)
Shrbiani, M.H. (2013). Introduction to Qualitative Research Methods in the Social Studies. Retreivied fromhttp://anthropology.ir/node/18285. (In Persian)
Zaki, M.A. (1999). Research in historical sociology. Journal of Keyhan Farhangi, (153), 18-21. (In Persian).
CAPTCHA Image