نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه تهران

3 تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقد مفهوم انتخاب‌گری آدمی در بستر اندیشه‌های هری فرانکفورت و چارلز تیلور بر مبنای نظریه اسلامی عمل است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی و استنتاج بهره گرفته شد. فرانکفورت در تفکیک امیال آدمی معتقد است درحالی‌که امیال مرتبه اول، امیالی موجودند، امیال مرتبه دوم، حاصل موضعی هستند که آدمی نسبت به امیال مرتبه اول اتخاذ می کند. تیلور با پذیرش کلی این مدل مرتبه بندی شده، قائل به ضرورت اصلاح و بازنگری در این دیدگاه است. وی بر تأثیر مؤلفه زبان و اجتماع در ماهیت این امیال تأکید می کند. ارزیابی این دو دیدگاه از منظر نظریه اسلامی عمل، اشتراک ها و تفاوت-هایی را بین حالات سه‌گانه نفس آدمی با الگوی مرتبه بندی شده امیال آشکار می کند. این مقایسه که در چهار محور مختلف صورت می پذیرد، حاکی از آن است که از منظر نظریه اسلامی عمل، نقش ارزش های اجتماعی در امیال مرتبه دوم، نیازمند بازنگری است. سرانجام، بایسته‌هایی تربیتی برآمده از این بررسی در سه محور "گسترش و تنوع‌بخشی به امیال مرتبه اول"، "زمینه‌سازی برای تکوین امیال مرتبه دوم" و "تقویت ارتباط تأمل با عمل" ارائه گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Choice and Education: Islamic Theory of Action versus Frankfort and Taylor's View

نویسندگان [English]

  • mohamadreza madanifar 1
  • Khosrow Bagheri Noaparast 2
  • Fatemeh Zibakalam 2
  • Alireza Sadegh zadeh 3

1 University of Tehran

2 University of Tehran

3 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The main aim of this research is examining and criticizing the concept of human choice in terms of Harry Frankfurt and Charles Taylor's view based on Islamic theory of action. Conceptual analysis and inference are used as research methods for this aim.
Frankfurt in discrimination of human desires says whereas first order desires are given, second order desires are results of human position. Regarding this general Frankfurtian hierarchical Model of human desires, Taylor endeavors to revise it concerning second-order desires. He emphasizes on language and society in second-order desires creation process. Examining views of Frankfurt and Taylor on human desires upon Islamic Theory of Action reveals some compromises and differences. Triple states of human soul (nafse) - in Islamic theory can be correspond with hierarchical model of human desires. Comparative analysis has been done in four dimensions, indicats that based on Islamic view of action, role of social values in second-order desires requires some modifications. Finally, educational implications of this discussion explained in these three topics: “improvement and diversification of first-order human desires”, “planning for second-order human desires formation” and “supporting relation between reflection and action”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic theory of action
  • Education
  • Harry Frankfort
  • Charles Taylor
  • second order desires
Bagheri, K. (2003). The nature of religious science. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2006). A second look at Islamic education. Tehran: School Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2008). An introduction to philosophy of education of the Islamic Republic of Iran: The goals and principles. Tehran: Scientific Cultural Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2009). Comparative analysis of Islamic model of action and (post) structuralist anthropology, Journal of Education, 98, 36-98. (In Persian).
Bagheri, K. (2010a). An introduction to philosophy of education of Islamic Republic of Iran: Philosophy of curriculum. Vol. 2, Tehran: Scientific Cultural Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2010b). The desired model of education in The Islam Republic of Iran. Tehran: School Publishing. (In Persian).
Bagheri, K. (2011). An Islamic anthropological foundation for human sciences. Tehran: Research organization of Educational Ministry of the Islamic Republic of Iran. (In Persian).
Bagheri, K. (2014). Comparative analysis of the concept of action in Islam and Hellenistic view. A Conference held in the Department of Philosophical-Sociological Foundations of Tehran University. Unpublished. (In Persian).
Coombs, J. R. and Daniels, L. R. B. (1991). Philosophical inquiry: Conceptual analysis, In Edmund C. Short (Ed.). Forms of curriculum inquiry. New York: State University of New York Press.
Cuypers, S. E. (1995). What Wittgenstein would have said about personal autonomy. In P. S. Marshall, Philosophy of Education: Accepting Wittgenestein's Challenge. (pp. 127-140). Kluwer Academic Publishers.
Drayfus, H. and Drayfus, S. E. (2004). The ethical implications of the Five-Stage Skill Acqusition Model, Bulletine of Science. Thechnology and Society, 24, 251-264.
Frankena, W. (1969). Toward a philosophy of philosophy of education. In Christopher J. Lucas (Ed.), What is philosophy of education? (268-291). Toronto: The Macmillan Company.
Frankfurt, H. G. (1971). Freedom of the will and the concept of a person. The Journal of Philosophy, 68, 5-20.
Frankfurt, H. G. (1998). The importance of what we care about it. Cambridge: Cambridge University Press.
Given, L. M. (2008). Encyclopedia of qualitative research methods. California and London: SAGE Publications.
Hirst, P. H. and Peters, R. S. (2012). The logic of education. London: Routledge.
National Curriculum, (2010). Retrieved from www.medu.ir/.../ShowFile.aspx at 25/11/2015. (in Persian).
Taylor, C. (1985). Human agency and language. Cambridge: Cambridge University Press.
Taylor, C. (1991). The ethics of authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
Tellings, A. (2001). Eclecticism and the integration in educational theories: A metatheoretical analysis. Educational Theory, 51(3), 277-282.
Theoretical Foundations of Basic Transformation in Formal and General Educational System of the Islamic Republic of Iran, (2011). Retrieved from http://www.medu.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=ca78c9d1-def8-4929-a41b-448493e8e91c (In Persian).
Watson, G. (1975). Free agency. The Journal of Philosophy, 72(8), 205-220.