نقد دیدگاه های هری فرانکفورت و چارلز تیلور در مورد انتخاب‌گری آدمی بر اساس نظریه اسلامی عمل و پیامدهای آن در تربیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 دانشگاه تهران

3 تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقد مفهوم انتخاب‌گری آدمی در بستر اندیشه‌های هری فرانکفورت و چارلز تیلور بر مبنای نظریه اسلامی عمل است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل مفهومی و استنتاج بهره گرفته شد. فرانکفورت در تفکیک امیال آدمی معتقد است درحالی‌که امیال مرتبه اول، امیالی موجودند، امیال مرتبه دوم، حاصل موضعی هستند که آدمی نسبت به امیال مرتبه اول اتخاذ می کند. تیلور با پذیرش کلی این مدل مرتبه بندی شده، قائل به ضرورت اصلاح و بازنگری در این دیدگاه است. وی بر تأثیر مؤلفه زبان و اجتماع در ماهیت این امیال تأکید می کند. ارزیابی این دو دیدگاه از منظر نظریه اسلامی عمل، اشتراک ها و تفاوت-هایی را بین حالات سه‌گانه نفس آدمی با الگوی مرتبه بندی شده امیال آشکار می کند. این مقایسه که در چهار محور مختلف صورت می پذیرد، حاکی از آن است که از منظر نظریه اسلامی عمل، نقش ارزش های اجتماعی در امیال مرتبه دوم، نیازمند بازنگری است. سرانجام، بایسته‌هایی تربیتی برآمده از این بررسی در سه محور "گسترش و تنوع‌بخشی به امیال مرتبه اول"، "زمینه‌سازی برای تکوین امیال مرتبه دوم" و "تقویت ارتباط تأمل با عمل" ارائه گردیدند.

کلیدواژه‌ها


Bagheri, K. (2003). The nature of religious science. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2006). A second look at Islamic education. Tehran: School Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2008). An introduction to philosophy of education of the Islamic Republic of Iran: The goals and principles. Tehran: Scientific Cultural Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2009). Comparative analysis of Islamic model of action and (post) structuralist anthropology, Journal of Education, 98, 36-98. (In Persian).
Bagheri, K. (2010a). An introduction to philosophy of education of Islamic Republic of Iran: Philosophy of curriculum. Vol. 2, Tehran: Scientific Cultural Press. (In Persian).
Bagheri, K. (2010b). The desired model of education in The Islam Republic of Iran. Tehran: School Publishing. (In Persian).
Bagheri, K. (2011). An Islamic anthropological foundation for human sciences. Tehran: Research organization of Educational Ministry of the Islamic Republic of Iran. (In Persian).
Bagheri, K. (2014). Comparative analysis of the concept of action in Islam and Hellenistic view. A Conference held in the Department of Philosophical-Sociological Foundations of Tehran University. Unpublished. (In Persian).
Coombs, J. R. and Daniels, L. R. B. (1991). Philosophical inquiry: Conceptual analysis, In Edmund C. Short (Ed.). Forms of curriculum inquiry. New York: State University of New York Press.
Cuypers, S. E. (1995). What Wittgenstein would have said about personal autonomy. In P. S. Marshall, Philosophy of Education: Accepting Wittgenestein's Challenge. (pp. 127-140). Kluwer Academic Publishers.
Drayfus, H. and Drayfus, S. E. (2004). The ethical implications of the Five-Stage Skill Acqusition Model, Bulletine of Science. Thechnology and Society, 24, 251-264.
Frankena, W. (1969). Toward a philosophy of philosophy of education. In Christopher J. Lucas (Ed.), What is philosophy of education? (268-291). Toronto: The Macmillan Company.
Frankfurt, H. G. (1971). Freedom of the will and the concept of a person. The Journal of Philosophy, 68, 5-20.
Frankfurt, H. G. (1998). The importance of what we care about it. Cambridge: Cambridge University Press.
Given, L. M. (2008). Encyclopedia of qualitative research methods. California and London: SAGE Publications.
Hirst, P. H. and Peters, R. S. (2012). The logic of education. London: Routledge.
National Curriculum, (2010). Retrieved from www.medu.ir/.../ShowFile.aspx at 25/11/2015. (in Persian).
Taylor, C. (1985). Human agency and language. Cambridge: Cambridge University Press.
Taylor, C. (1991). The ethics of authenticity. Cambridge: Harvard University Press.
Tellings, A. (2001). Eclecticism and the integration in educational theories: A metatheoretical analysis. Educational Theory, 51(3), 277-282.
Theoretical Foundations of Basic Transformation in Formal and General Educational System of the Islamic Republic of Iran, (2011). Retrieved from http://www.medu.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=ca78c9d1-def8-4929-a41b-448493e8e91c (In Persian).
Watson, G. (1975). Free agency. The Journal of Philosophy, 72(8), 205-220.
CAPTCHA Image