نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 تربیت مدرس

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، واسازی مفهوم تفاوت‌های فردی در راستای نیل به عدالت آموزشی و نقد نتایج به دست آمده بر مبنای رویکرد بازسازی هابرماس است. برای دست‌یابی به این هدف، از رهیافت‌های پژوهشی واسازی و بازسازی بهره گرفته شد. نتایج واسازی مفهوم تفاوت‌های فردی نشان داد که برداشت رایج دارای هدف‌های ایدئولوژیک شامل جلوه قانونی دادن، فریب، اشتراک در تفاوت‌ها و تفکیک دانش آموزان می‌باشد. واسازی، با ایجاد تردید در این دیدگاه رایج، لزوم جابجایی قطب‌های تضاد را آشکار می‌کند. از منظر نقد بازسازنده برخی از وجوه تضاد منبع خلاقیت هستند و نباید واسازی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deconstruction the Concept of “Individual Differences” and Critique of its Implications from Reconstructionist Approach

نویسندگان [English]

  • ali karimigildeh 1
  • alireza sadeqzadeh 2
  • sayed mahdi sajadi 2
  • Khosrow Bagheri Noaparast 3

1 tarbiat modares

2 tarbiat modares

3 tehran university

چکیده [English]

The purpose of this study is deconstruction the concept of “individual differences” to achieve educational justice and critique of its implications from Habermas's reconstruction approach. To achieve this purpose, approches of deconstruction and reconstruction is used. The findings from deconstruction showed that common understanding of this concept has ideological goals, including legalization, to deceit, shairing of students to differences and segregation of students. Deconstruction by creating doubt in the popular view, the need to reconstruction it reveals. From reconstructive critiqe, some aspects of individual differences as a source of creativity should be considered and should not be deconstructed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • habermas
  • Derrida
  • deconstruction
  • reconstruction
  • individual differences
  • Educational Justice
Bagheri, Kh. (2008). Introduction to Philosophy of Education of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Scientific and Cultural Publication. (In Persian).
Bagheri, Kh. (2009). Approaches and Methods of the Philosophy of Education. Tehran: The Institute of Islamic Studies. (In Persian).
Bennington, G. (1980). Deconstruction and Philosophers. Oxford Literary Review,10, 31-47.
Booneweitz, P. (2010). Lessons from the sociology of Pierre Bourdieu. (J. Jahangiri, Trans). Tehran: Agah. (In Persian).
Derrida, J. (1981). Dissemination. (B. Johnson, Trans). London: The Athlone Press.
Derrida, J. (1994). Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. (P. Kamuf, Trans). London: Routledge.
Derrida, J. (1995). The Time is Out of Joint. In Deconstruction is/in America: A New Sense of the Political. (P. Kamuf, Trans). New York: New York University Press.
Farahani, M. F. (2004). Postmodernism and education. Tehran: AYyzh.
Habermas, J. (1979). Communication and Evolution of Society. (Th. McCarthy, Trans). Boston: Beacon Press.
Habermas, J. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. (C. Lenhardt and Sh. Weber Nicholsen, Trans). Cambridge: MIT Press.
Habermas, J. (1998). Philosophical Discourse of Modernity. (Th. McCarthy, Trans). Cambridge: Blackwell Publishers.
Habermas, J. (2013). Theory of communicative action. (k. Poladi, Trans). Tehran: Iran Newspaper Publication.
Haghighi, Sh. (1995). the transition from Modernity: Nietzsche, Foucault, Lyotard, and Derrida. Tehran: Agah.
Hasanzadeh, B. (2015). Hermeniutics as Research Methodology. Journal of Methodology of Human Scince, 83, 121-148.
Hulab, R. (2004). Jürgen Habermas, critical in the public sphere. (H. Boshiriyeh, Trans). Tehran: Nay Publication.
Huttunen, R. (2007). Derrida's Deconstruction contra Habermas's communicative Reason and the Fate of Education. Encyclopedia of Philosophy of Education. Finland: University of Joensus.
Khanzadeh, A. (1993). Individual differences: focus on the man or the cause. Journal of Psychology and Educational Sciences of Tehran University, 52, 60-49. (In Persian).
Lovat, T. (2013). Habermas: Education’s reluctant hero. In social theory and education research. (Marck Murphy, ED). London and New York: Routledge.
McCarthy, Th. (1990). Introduction to Moral Consciousness and Communicative Action. New York: Routledge.
McCarthy, Th. (1991). Ideals and Illusion: on Reconstruction and Deconstruction in Contemporary Critical Theory. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
Norris, Ch. (1380). Deconstruction. (Payam Yazdanjoo, Trans). Tehran: Shirazeh Publication.
Pedersen, J. (2011). Habermas method: Rational reconstruction. Bergen: University of Bergen.
Saffarheidari, H. and Hosainnezhad, R. (2014). Look at the place of justice in fundamental change document in the Iran’s educational system. Journal of Foundations of education ,4(1), 49-72. (In Persian).
Thompson, J. B. (1990). Ideology and Modern Culture. Cambridge: Polity Press.
Ulmer, G. (1985). Applied Grammatology-Post (e)-pedagogy from Jacques -Derrida to Joseph Beuys. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Yarqholy, B. & Zarghami, S. and Ghaedi, y. and Naghibzadeh, M. (2011). Comparative Analysis of educational justice philosophy, liberal and communitarian views. Journal of Foundations of education, 2(1), 37-16. (In Persian).
Yarqholy, B. (2012). Study of philosophy of creating private schools and its compatibility with the educational justice from the perspective of educators: hermeneutic approach. Journal of Foundations of education. 3(2), 23-34. (In Persian).
Yong, R. (1989). A Critical Theory of Education, Habermas and our Children’s Future. New York: Harvester.
Zaymaran, M. (2006). Jacques Derrida and the metaphysics of presence. Tehran: Hermes. (In Persian).