دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی- کارکردی: در جستجوی الگوی گم‌شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بازنمایی مناقشه‌ای هشتادساله پیرامون دانشگاه ایرانی است که نگارنده ریشه‌های آن را در ضعف هویتی می‌داند. ضعف‌هایی که در دو قلمرو تداوم و تمایز خود را نشان می‌دهند و سپس منجر به فقدان پیگیری یک الگوی مشخص می‌شوند. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی جهت معرفی چهار الگوی شناخته ‌شده آموزش عالی یعنی الگوهای ناپلئونی، هومبولتی،آکسبریجی و الگوی بازار(سبک دو) بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد در کشور ما در عین اقتباس عناصری از هر چهار الگوی یادشده، هیچ‌یک از آن‌ها به طور کامل تحقق نیافته است. این فقدان الگو ریشه در ضعف مؤلفه‌های هویت‌ساز، هم‌چنین کم توجهی به تدوین فلسفه آموزش عالی دارد.

کلیدواژه‌ها


Alvandi, P. (2015). Oral history of Iranian Higher Education, vol 2, Farhang Saba Publication (In Persian)
Duderstadt, J. (1998). University in 21 Centurie: A Tail of Two Futures, Challenges Facing Higher education at the millenium, New york, Oryx press
Fischman, G. (1996) .Globalization Impacts on the third world University . Arizona State University
Ginkel, H. (1995).University 2050: the organization of creativity and innovation
Gros, F. (1996). Opening new doors in science education. Iranian Journal of UNESCO's Message, No. 311. Retrieved from http://www.tabnak.ir/fa/news/610544
Jaspers, K. (2015). The Idea of the University (M. Parsa and M. Parsa, Trans.), Tehran: Qoqnoos Publication (In Persian)
Kant, I. (1992). The Conflict of The Philosophy Faculty with the Theology Faculty (M. Sefidkhosh,Trans.). The Idea of the University, Hekmat Publication,19-45 (In persian)
Keshavarzi,M.(2006).The History of Education in Iran.Rozbahan Publication (In persian)
Khajehpour, M. (2011) University of Yesterday, Today, National Research Institute for Science Policy. (In Persian)
Mardiha, M. (2002). Expectations from Mass University, Ministry of Science, Research and Technology. (In Persian)
Marjaee, S. H. (2016). The Students’ Adherence to Professional Norms in Academic Research, Journal of Research and Planning in Higher Education - the 22nd year, No. 2 (Serial 80), summer 2016,25-48 (In Persian)
Mesbahian, H. (2009). The University, from History to Philosophy, Historical Perspective and Historiography, Journal of Humanities, Al-Zahra University, the 9th year, No. 1, Serial 76.123-158 (In Persian)
Mohseni, N, (2006). Understanding the Self from Childhood to Adulthood, Tehran, Besat Publication. (In Persian)
Mortazavi Nasiri, S. H. (1999). The Prospect of the Changing Structure of University and its Cultural Function in the Next Century, Proceedings of the Seminar on Islamic University, Society and Culture, the Ministry of Culture and Higher Education.378-400 (In Persian)
Neave, G. (2001). The Four Pillars of Wisdom. Iranian Journal of UNESCO's Message, No. 340.6-8
Newman, J. H. (1910). The Idea of a University, (M. Sefidkhosh,Trans.).The Idea of the University, Hekmat Publication.45-85 (In persian)
Ramezani, R. (2002). The Current Challenges of Universities and the National Science Development System. Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 25 (In Persian).
Scott, P. (2000). A Tale of three Revolutoins: Science, society, and the university, in: Higher Education Re - formed - Falmer Press.190-207
The future of Higher education, in: www. ballarat. edu. au.
Wallace, G. K.(2000). The Role Impact of Corporate University in The Third Millennium, Higher Education Re_formed. Falmer Press, 2000. 190-207
Zakersalehi, Gh (2012). A Study on Legal Potentials of Academic Autonomy in Iran. Journal of Iranian Higher Education, No 20, 23-55 (In Persian)
Zakersalehi, Gh, (2004). Iranian University: A Critique of the Higher Education Sociology. Kavir Publications. (In Persian)
Zakersalehi, Gh. (2015).Privatization of higher education in Iran. Monograph, Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education, 4-12. (In Persian)
CAPTCHA Image