دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1396 
دامنه شک و یقین در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامده های تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد

صفحه 5-26

10.22067/fedu.v7i1.65296

کمال نصرتی هشی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ سمیه رادمرد


یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند

صفحه 47-65

10.22067/fedu.v7i1.65198

رضا محمدی چابکی؛ پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی همراه


اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

صفحه 84-102

10.22067/fedu.v7i1.63727

پروانه ولوی؛ احمد دارم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم