تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط مجازی معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیکی: مطالعه موردی موک ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران در نسل نو یادگیری الکترونیک می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نمودشناسی بهره گرفته شد. مبنای نظری چنین ارزیابی آن است که به تعبیر هایدگر فناوری خنثی نیست و آن‌چنان‌که آیدی اشاره کرده است، فاوا برخی از ابعاد تجربه ما را به بهای تضعیف برخی دیگر از ابعاد آن، تقویت می‌کند. همچنین این پرسش مطرح شد که تغییر ماهیت ارتباط در موک ها، چه دستاوردها و کاستی‌هایی به دنبال دارد. در این مطالعه، نخست تحلیل شد که چگونه یادگیری الکترونیکی، ماهیت ارتباط بین معلم و فراگیران را متحول نموده، سپس استدلال شد که چگونه ماهیت ارتباط در موک ها، با ارتباط مطلوب میان معلم و فراگیر رویارو می‌شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که موک ها با تغییر ماهیت ارتباط، توان فراگیران برای برقراری تعاملات اجتماعی را به طور مؤثری تسهیل می‌کنند و درعین‌حال سبب ارتباط همسان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Babaie, M. (2010). An introduction to e-leaenin.Tehran: Chapar Publication. (In Persian).
Chernesky, F. (2014). Massive possibilities? A forum on MOOCs. Academic Questions. 27(3), 309-309. Doi: 10.1007/s12129-014-9441-4
Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2011). E-learning and the science of instruction. (Third Edition). San Francisco: Pfeiffer.
Coyne, R. (1995). Designing IT in the postmodern age: From method to metaphor. Cambridge: MIT press.
Dansei, M. (2009). Dictionary of media and communications. New York: M.E. Sharp.
Fu, J. S. (2013). ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. 9 (1), 112-125.
Garrison, D.R., & Anderson, T. (2003). E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. New York: Routledge.
Heidegger, M. (1977). The question concerning technology & other essays. (W. Lovitt, Trans.). New York: Harper Press.
Holford, J., Jarvis, P., Milana, M., Waller, R., & Webb, S. (2014). The MOOC phenomenon: toward lifelong education for all? International Journal of Lifelong Education. 33(5), 569-572. Doi: 10.1080/02601370.2014.961245
Holmes, B., & Gardner, J. (2006). E-learning: Concepts and practice. London: Sage.
Homiakova, V., Arras, P., & Kozik, T. (2017). Challenges of using ICT in education. 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Doi: 10.1109/IDAACS.2017.8095254.
Ihde, D. (1990). Technology and the lifeworld: From garden to earth. Bloomington: Indiana University Press.
Ihde, D. (2002). Bodies in technology. Minnesota: The University of Minnesota Press.
Jaspers, K. (1963). Philosophy and the World. Chicago: A Gate Way Edition.
Jemni, M., Kinshuk. & Khribi, M. K. (2017). Open education: From OERs to MOOCs (Eds). Berlin: Springer-Verlag.
Johnson, N. F. (2009). The multiplicities of internet addiction: The misrecognition of leisure and learning. Burlington: Ashgate Publishing Company.
Karagiannidis, C., Politis, P., & Karaavvidis, I. (2014). Research on e-learning and ICT in education: Technological, pedagogical and instructional perspectives (Eds). New York: Springer.
Koller, D. (2012). What we're learning from online education. TED conference. http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education. Accessed Sep 10, 2014.
Laurie, R. (1997). Virtual Reality: An Empirical – Metaphysical Testbed. In Massage Board School of Journalism & Mass Communication. North Carolina: University of North Carolina Press.
Naghib Zadeh, M. A. (2007). An Introduction to the philosophy of education. Tehran: Tahoori. (In Persian).
Pachler, N., & Daly, C. (2011). Key issues in e-learning: Research and practice. London: Continuum.
Robinson, B. (2008). Using distance education and ICT to improve access, equity and the quality in rural teachers' professional development in western China. International review of research in open and distance learning. 9(1), 1-17.
Sonia, L. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. Oxford review of education, 38 (1), 9-24. Doi: 10.1080/03054985.2011.577938.
Tu, C. H., McIsaac, M., Doyle, R., Aydin, H., & Ozkul, A. E. (2013). A cycle of online education ecstasy/agony: to MOOC or not to MOOC. IEEE 63rd conference proceedings.
Tu, C. H., & Soju-Montes, L. E. (2015). MOOCs. In R, Papa(Ed), Media rich instruction: Connecting curriculum to all learners. Dordrekht: Springer.
Zarghami-Hamrah, S. (2009). Philosophy of Information Technology and education. Tehran: Mabnaye Kherad. (In Persian)
CAPTCHA Image