پاره حقیقت‌گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : نقد مقاله

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، نقد مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران (وضعیت موجود) مبتنی بر اسناد مکتوب» می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف مقاله موردنظر را چنین می‌توان برشمرد: دست آورد مثبت و سترگ مقاله‌، ایجاد گفتمان ضرورت توجه به مسائل و نیازهای جنسی دانش‎آموزان به ویژه با توجه به محیط به شدت نابسامان و تحریک‌های کنونی است. با توجه به یافته‌ها و پیام‌های ضمنی این مقاله، آموزش‌وپرورش سیاست کتمان حقایق جنسی و عدم توجه کافی به نیازهای مذکور را در پیش گرفته است. بنابراین، نتایج این مطالعه، تلنگری جدی به مسئولان متقی و خدوم آموزش‌وپرورش به منظور بازاندیشی در مواجهه صحیح با مسائل جنسی به شمار می‌آید. باوجوداین، مقاله با پذیرشِ بنیانی نادرست و غفلت از نگاه اسلامی به امر جنسی، بخش عمده‌ای از حقیقت را نادیده گرفته و در «پاره حقیقت‌گویی آشکاری» در غلتیده است و این امر، عمده‌ترین نقطه ضعف مقاله به شمار می‌آید؛ چراکه اگر بر اساس بنیان ضیق ِمقاله «در تربیت جنسی چهار گفتمان محافظه‌کار، لیبرال، پست‌مدرن و انتقادی وجود دارد و سه گفتمان اخیر بر آزادسازی روابط شنیع تأکید می‌کنند.»، به ناچار باید تسلیم گفتمان محافظه‌کار (یا به تعبیر مؤلف بدبینانه) شویم. به‌بیان‌دیگر، بر اساس مدلولات بخش‌های ناصواب مقاله، چنانچه متصدیان تعلیم و تربیت نمی‌خواهند امر جنسی را به غریزه‌ای حیوانی فرو کاهند، به ناچار باید رویکرد رقیب را بپذیرند؛ رویکردهایی که زندگی انسانی، اخلاقی و بافضیلت را در هم‌جنس‌خواهی و سایر روابط حیوانی جستجو می‌کنند!.

کلیدواژه‌ها


Azad Armaki, T., & Sharifi Saee, M. (2011). Sociological Explanation of Anomic Sexual Relationships in Iran. Quarterly Family research, 7, 435 – 462. (In Persian)
Azad Armaki, T., & Sharifi Saee, M., & Isari, M., & Talebi, S. (2011). Characteristics of Premarital Sexual Patterns in Iran. Cultural Community Studies, 2, 341 – 350. (In Persian)
Damari, B. (2015). Status Report and Design Interventions to Maintain and Promote Iranian Sexual Health. Social-cultural deputy of the Ministry of the Interior. Tehran: Publication of Medicine and Society. (In Persian)
Dehkhoda, A. (1993). Dehkhoda dictionary. Tehran University Press and Publishing. (In Persian)
Hamidi, N., Faraji, M. (2007). Lifestyle and Women's Coverage in Tehran. Cultural research Quarterly, 1, 65 - 99.
Khalaj Abadi, F., & Mehryar, A. (2010). Studying the role of family in communication with the opposite sex before marriage in female students in Tehran. Family research Quarterly, 6 (24), 449 – 468. (In Persian)
Moein, M. (1971). Moein dictionary. Amir Kabir Publishing House. (In Persian)
Mohammadi Moghaddam, F. (2017). The love of the wives. Amin Cultural Center, General Directorate of Islamic Propaganda of Khorasan Razavi. (In Persian)
Moradi, G. (2012). female students use of cosmetics and ihs sociological factors affecting it. Woman in development and summer politics, 87 – 106. (In Persian)
Motahhari, M. (2010). Sexuality in Islam and the Western world. Sadra Publications.
Noor Alizademiyangi, M. (2017). Spouses' health and sexual dysfunction: Islamic and psychological approaches. Dar al-Hadith Qom, Publications in Hand Publishing. (In Persian)
Ram, S., & Mehrmohammadi, M., & Sadeghzadeghamsari, A., & Talaee, E. (2017). An explanation of the concept of piety from an anthropological perspective with a reflection on Quranic verses and its implications for the cultivation of piety. Research Principles of Education, 7 (1), 103 – 125. (In Persian)
Saeedy Rezvani, M. (2017). Proposed Elementary Elementary Education Curriculum Offer. Institute of Islamic Studies in the Humanities University of Ferdowsi University of Mashhad, (In press Report).
Sheikh Horre Ameli, M. The Hadith Collection, Vasaele Al-Shi'a. (1414 Lunar), Qom: Al-Alibat. (In Persian)
CAPTCHA Image