دلالت‌های دانش ضمنی برای یادگیری و تدریس با تأکید بر دیدگاه مایکل پولانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بنیاد دانشنامه نگاری ایران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی دلالت‌های دانش ضمنی در حوزه تدریس و یادگیری می‌باشد. با این استدلال که دانش ضمنی را نمی‌توان به شکل صریح و در قالب گزاره‌ها توصیف کرد. تدریس و یادگیری ضمنی پیش از آنکه با سلطه عینی‌گرایی و خردگرایی بر مجموعه قواعد و اصول ثابت و از پیش تعیین شده تأکید داشته باشد بر مؤلفه‌هایی مانند تجربه شخصی، وابستگی به متن و ذهنی بودن دانش استوار است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل مفهومی با هدف ایضاح از راه تحلیل مفاهیم تدریس و یادگیری ضمنی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که باور به وجود بعد ضمنی و نهان دانش می‌تواند نگرش جدیدی در نظام تعلیم و تربیت به همراه داشته باشد. لذا، هدف از یادگیری و تدریس در رویکرد ضمنی نه انتقال دانش بلکه کشف و ایجاد دانش در ارتباط تنگاتنگ میان آموزگار و دانش‌آموز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Bagheri, Kh. (2014). A Second-Order Implicit Knowledge: its implications for e-learning. E-Learning and Digital Media, 11(6), 633-643. (In Persian)
Beijers, R. P. (2000), Knowledge management in small and medium sized companies: Knowledge management from entrepreneurs. Journal of Knowledge Management, 4(2). 162-79.
Berry, D. (1997). How implicit is implicit learning? New York: Oxford University Press.
Burbles, Nicholas. C. (2008). Tacit Teaching, Educational Philosophy and Theory, 40(5). 666-677.
Bush, P, (2008). Tacit Knowledge in Organizational Learning, New York: IGIP.
Collins, (2010). Tacit and Explicit Knowledge. Chicago: Chicago.
Coombs, J & Daniels, Le, (1991). Philosophical Inquiry: Conceptual Analysis. in Form of Curriculum Inquiry. (Eds.) Edmund C Short, New York,
Duffy, J. (2000). Knowledge Management: to be or not to be? Information Management Journal, 34(1), pp. 64-7.
Fleck, J. (1996). Informal Information Flow and the Nature of Expertise in Financial Services, International Journal of Technology Management, 11(1-2), .104-128.
Gadamer, (1989). Truth and Method. Trans. By Weinsheimer and D. G.
Galbreath, J. (2000). Knowledge Management Technology in Education: An Overview. Educational Technology, 40(5). 28-33.
Gascoigne, N., and T. Thornton (2013). Tacit Knowledge. Durham: Acumen.
Nonaka & Takeuchi, (1995). The Knowledge Creating Company, New York: Oxford University Press.
Polanyi, M. (1998), Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge.
Polanyi, M. (2009). The Tacit Dimension, London Routledge & Kegan Paul.
Polanyi, M. (2014). The Study of Man, London Routledge & Kegan Paul.
Rexwhite & Ndubuisi, (2012). The Effect of Tacit Knowledge for Effective Teaching and Learning Processes among Lectures at the Delta State University, Abraka, Library Philosophy and Practice (e-journal), University of Nebraska.
Ryle, G, (2009). Collected Papers, Volume 2, Routledge.
Shim, H., & Roth, G. L. (2006). Expert professors and sharing tacit knowledge with mentees. In Human Resource Development in Asia: Thriving on dynamism and change. University Putra. Malaysia. 492- 500
Tsoukas, H. (2002). Do we really understand tacit knowledge? Paper presented in the Knowledge Economy and Society Seminar, LSE, Department of Information System, June 14, 2002.
CAPTCHA Image