پیش‌فرض‌های تربیتی هرمنوتیک در نسل‌های آموزش از دور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور تهران جنوب

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیش‌فرض‌های تربیتی هرمنوتیک در نظام آموزش از دور است. برای این منظوراستدلال شد که نسل اول آموزش از دور به دلیل متن‌محور بودن تنها با هرمنوتیک روشمند نزدیکی دارد. در نسل‌های دوم و سوم شاهد تبدیل فهم به مقوله‌ای پراکتیک هستیم که به دلیل تأکید بر مشارکت فرد و موضوع مورد بحث برای حصول فهم به آن ماهیتی نسبی بخشیده است و هدف آموزش مانند هرمنوتیک فلسفی، توانمند نمودن افراد در مهارت‌های زندگی و شغلی است. نسل چهارم با تلقی فرد به ‌عنوان منبعی که شناخت از زندگی او آغاز شده و در زندگی او پایان می‌یابد به هرمنوتیک پدیدارشناسانه نزدیک می‌شود و نقطه برجسته نسل پنجم یعنی تکیه بر پرورش عقلانیت و نگرش انتقادی برای رهایی از عناصر سلطه فرایند آموزش نیازمند مبنای فلسفی انتقادی و منابع انسانی فعال است که نزدیکی بسیاری با هرمنوتیک انتقادی دارد.

کلیدواژه‌ها


Amini, A., & Shagul, Y. (2010). The Concept of Play in Gadamer as an Alternative for Aesthetic Consciousness, Journal of Philosophical Investigations, 5(9) 17-41. (In Persian).
Aboutorabi, R., Javidi Kalateh, T., Shabani Varaki, B & Masoudi, J. (2015). Criticizing and Developing Being- in- the- world’s Implications in Education on Heidegger’s View, Foundations of Education, 4(2) 69-94. (In Persian).
Akbari Takhtameshlou, J. (2010). Habermas' methodological and philosophical views, Journal of Philosophy of science, 1(1) 1-35. (In Persian).
Babaee, M., Ghaey, Y., Zarghami, S & Nasri, A. (2014). Investigating The Concept of Game According to Gadamer’s Philosophical Hermeneutics and Exploring Its Implications in The Acquisition of onsciousness/Understanding, Journal Foundations of Education, 4 (2) 51-68. (In Persian).
Badri, R. &Hoseini Nasab, D. (2001). Hermeneutics as a method of educational research, Journal of Psychology, 13(50) 103-124. (In Persian).
Bagheri, Kh & Yazdani, A. (2001). Education in terms of interpretation, Education Journal, 3(3-4) 23-48. (In Persian).
Bagheri, Kh., Sajadieh, N., & Tavassoli, T. (2009). Approaches and methods of research in philosophy of education. Tehran: Institute for Cultural and Social Studies. (2009). (In Persian).
Busacchi, V. (2015). The Ricœurian Way: Towards A Critical Hermeneutics for the Human and Social Sciences, American International Journal of Social Science, 4(6) 82-88.
Chenari, M. & Bagheri, Kh. (2007). Gadamer's Philosophical Hermeneutics and Educational Objectives, Journal of Psychology & Educational science, (78) 1-20. (In Persian).
Chenari, M. (2009). Teaching method based on the Godamer's hermeneutic philosophy, Journal of New Thoughts on Education, 10(37) 45-62. (In Persian).
Churchill, S.D. (2013). Heideggerian Pathways Through Trauma and Recovery: A “Hermeneutics of Facticity”, The Humanistic Psychologist, 41(3) 219-230.
Edgar, A. (2006). Habermas: The key Consept, first published, London and New York Routledge.
Farajollahi, M., Noruzzadeh, R., Ebrahimzadeh, E. & Haghighi, F.A. (2011). Visiovary, Philosophic, Pshcological and Sosial Foundations of Open and Distance Education, Journal of Higher Education Curriculum Stufies, 3(6) 47-79. (In Persian).
Farajollahi, M., Zare, H., Hormozi, M., Sarmadi, M.R. & Zarif Sanayei, N. (2010). Distance education in era of information and communication, Tehran: Payame Noor. (In Persian).
Fatoutian, A. (2012). The study of the relationship between anthropology and methodology in the paradigms of positivism and critical realism, Journal of Cultural and Social Knowledge, 3(3) 78-100. (In Persian).
Ghasemi, A & Imani, M. (2013). A Reflection on the Fundamental Aspects of Ricoeur’s Hermeneutic Method for Understanding Text Book, Journal of Foundations of Education, 3(1) 43-64. (In Persian).
Honarmand, S. (2016). Paul Ricoeur’s Thoughts on Metaphor, Self, Politics and Discourse, Canada: Young Publishing. (In Persian).
Hosseini, A. & Mahmoodi, N. (2014). Hermeneutics is the basis for dynamic and creative education, Tehran: University of Tehran Press. (In Persian).
Keegan, D. (1990). Theoretical Foundations of Distance Education, (M. Khozooei, Trans) Tehran: Literacy Movement Organization.
Liashenko, I. (2018). Wilhelm Dilthey: Understanding the Human World, Philosophy and Cosmology, Vol 20. 163-169.
Malan, G.J. (2017). Ricoeur on time: From Husserl to Augustine, HTS Teologiese Studies/Theological Studies. 73(1).
Mohammadi, A., Bagheri Noaparast, Kh. & Zibakalam, F. (2014). Principles and Methods of Social Education on Habermas’s Communicative Action Theory, Journal of Foundations of Education, 4(2) 5-28. (In Persian).
Mousavi, S.M. (2006). Hermeneutics as a method in political thought, Journal of political science, 4(7) 161-186. (In Persian).
Najafi, H. (2013). Methodological and philosophical foundations of Distance Education and its Theories, journal of Higher Education Letter, 6(22) 107-127. (In Persian).
Razavi, S.A. (2011). Hermeneutics and understanding of historical knowledge, Journal of Religious Thought, ser 37, 103-146. (In Persian).
Regan, p. (2012). Hans-Georg Gadamer’s philosophical hermeneutics: Concepts of reading, understanding and interpretation, META: Reaserch in hermeneutics, phenomenology and practical philosophy, 4(2) 286-303.
Rezaei, M.H., Pakseresht, M.J., & Safaei Moghadam, M. (2007). Epistemological views on teaching and learning strategies in the open and distance education system, Journal of Daneshvar Raftar, 15(30) 29-44. (In Persian).
Rezaei. M.H. (2007). Epistemological views of curriculum in the open and distance education system, Journal of Peike Noor, 6 (3) 110-121. (In Persian).
Roberge, J. (2011). What is critical hermeneutics, Leading research in climate change, 106(1). 5-22.
Sajedi, A. & Sarkal, M. (2008). Critical Examination of Gadamer's Hermeneutic Philosophical System, Journal of Islamic theology, 22(85) 149-173. (In Persian).
Sajjadi, S.M & Rezanejad, N. (2008). Heidegger's hermeneutic view and education, Journal of Psychology & Educational Science. 38(1) 45-65. (In Persian).
Sattari, A. (2001). Hermeneutics and education, Journal of Education. No.68. 103-121.
Vladutescu, S., Negrea, X. & Valeriu, V. (2017). Main Element of H.G. Gadamer’s Communication hermeneutics, CoaCtivity: Philosophy, Communication, Vol. 25, 135–144. (In Persian)
Zoofan, Sh. (2004). Application of new technologies in education, Tehran: SMT. (In Persian).
CAPTCHA Image