نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خورزمی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است که زبان در ارتباط با امر جنسی چگونه به کار می‌رود و این چگونگی چه تصویری از آن را ترسیم کرده و به کدام اصول و روش‌ها در تربیت جنسی گرایش بیشتری دارد. در این پژوهش، پیچیدگی‌های کاربرد زبان در تربیت جنسی و نیز ضرورت درک زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی در این نوع نگاه به تربیت جنسی به ویژه اثر ساختار قدرت در این سبک از کاربرد زبان موردنظر قرار گرفته است. وضعیت موجود ناظر به متونی است که همچنان از اعتبار قانونی برخوردار بوده و قابل استناد می‌باشند. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل گفتمان انتقادی مبتنی بر رویکرد نورمن فرکلاف بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که گفتمان حاکم بر تربیت جنسی آموزش‌وپرورش ایران را باید «گفتمان مهار» نامید. از ویژگی‌های این گفتمان در تربیت جنسی توجه بیشتر به جنبه‌های سلبی تربیت جنسی می‌باشد. بازنمایی این گفتمان از واقعیت میل جنسی به گونه‌ای است که بیش از آنکه به فرصت‌های میل جنسی در زندگی سعادتمندانه متربی نگاه کند به تهدیدهای غریزه جنسی توجه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical discourse analysis (CDA) of sex education in I.R. of Iran's educational system (status quo)

نویسندگان [English]

  • Hamed HajiPur 1
  • Ramazan Barkhordari 2
  • Susan Keshavarz 2

1 kharazmi

2 kharazmi

چکیده [English]

The main purpose of current inquiry is to answer the question that how language use in relation to sexual phenomena and what is desirable picture according that and which principles and procedures are oriented in education. In the study, the complexity of language usage in sex education and necessity of understanding of cultural and social contexts and the role of structure has been considered. The status quo refers to texts that are still legally valid and can be cited. In order to achieve these goals the critical discourse analysis (CDA) base on Norman Fairclough as methodology was used. The results indicate that the dominant discourse of sex education in Iran education should be called “discourse of restraint”. The characteristic of the mentioned discourse are more focus on negative aspects of sex education. The representation of this discourse reflects the reality of sexual desire in a way that looks at the threats of sexual instinct rather than its opportunities for student in a happy life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex education
  • discourse
  • Critical discourse analysis (CDA)
  • Iran’s educational policy
  • Negative procedures,Positive procedures
Abrahamian, E. (1982). Iran between two revolutions. New Jersey: Princeton University Press.
An Introduction to Consultation Service in Education (2015). Tehran: Educational Administration and Consulting Ministry of Education (In Persian).Retrieved from http://moshaver.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=26&rcid=64&stid=moshaver
Document of Fundamental Evolution in Education (Holy Mashhad Document). (2011). Tehran: Higher Council of Education. (In Persian)
Fairclough, N. (2000). Critical and Descriptive Goals in Critical Discourse Analysis (F.Shayesteh Piran).In M.Nabavi, M. Mohajer (Eds), Critical Discourse Analysis (pp. 25-70).Tehran: Center for Media Studies and Research. (In Persian)
Faqihi, AN. (2013).Sexual Education: Fundamentals, Principles& Methods in the Quran and Hadith.Qom: Darolhadith. (In Persian)
Health Promoting School (HPS) in Islamic Republic of Iran (for Executor). (2011).Tehran: Ministry of Education (In Persian). Retrieved from: http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/14_144_64_madares%20moravej%20salamat.pdf
Health Promoting School (HPS) in Islamic Republic of Iran (for Parent& Teacher).(2012).Tehran: Ministry of Education (In Persian). Retrieved from: http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset96/_%20_%20_%20_%20_%20_%20_%20_%20_%20_%20_%20_%20_4%20-%20Copy.pdf
Jones, T. (2011).A Sexuality Education Discourses Framework: Conservative, Liberal, Critical, and Postmodern.American Journal of Sexuality Education, 6(2), 133-175.doi:10.1080.15546128.2011.571935
Jorgensen, M., Phillips, L. (2010). Discourse Analysis as Theory and Method (H.Jalili). Tehran: Ney Publication. (In Persian)
Kaviyani, M. (1997). Lawyer Handbook .Tehran: Publishing center of Islamic Propaganda Organization. (In Persian)
Motahhari, M. (1991).Fetrat.Thran: Sadra Publication. (In Persian)
Motahhari, M. (2006). Masaleh Hejab. Thran: Sadra Publication. (In Persian)
Murphy, S. M. (2012). Encountering sex education and imagining positive sex: A discoursive exploration of young people’s accounts (Professional Doctorate thesis, University of East London, London, United Kingdom). Retrieved from http://hdl.handle.net/10552/3051
National Curricullum of Islamic Republic of Iran. (2013). Tehran: Higher Council of Education. (In Persian)
Oakley, L. (2013). Strategies of legitimation in sex education texts (Master Philosophy thesis, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom). Retrieved from http://etheses.bham.ac.uk/4502/
Sajjadi, M. (2015). Development discourses on the educational system of Iran: A critical analysis of their effects. Policy Futures in Education, 13(7), 819-834. Doi: 10.1177/1478210315569413
Salah, M. (2009). Unveiling Fields, Consequences and Reactions.Tehran: Institute of Political Studies and Researches. (In Persian)
Shorakaee Ardakani, J., Riyahi Nejad, H & Razzaghi, H. (2013). Set Approvals of Higher Council of Education (vol1& 2). Tehran: Higher Council of Education. (In Persian)
Soble, A. (2009).Philosophy of Sexuality. Retrieved from http://www.iep.utm.edu/sexualit/
The Pamphlet of Self-Care Guide for Free Life of H.I.V/AIDS. Ministry of Health and Medical Education and Ministry of Education.Tehran: Jarf Andishane Borna
The Set of Basic and Civil Rules. (1991).Tehran: Publication Jahade Daneshgahi (In Persian).
The Theoretical Basics of Fundamental Evolution in the Formal Education System of the Islamic Republic of Iran (2011). Tehran: Higher Council of Education. (In Persian)
Thinking and Life Style, Paye Haftom, Teacher Book (Guide for Teaching). (2012).Tehran: Publishing and Distributing Textbook's Company. (In Persian)
Tshelane, E. (2014). Enhancing Teachers’ Professional Curriculum Practice in Sex Education in a Grade Ten Life Orientation Class. Journal of Educational and Social Research, 4(6), 287-294.doi:10.5901/jesr.2014.v4n6p287.