تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم: مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل گفتمان حاکم بر کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم منتشر شده در سال‌های 1396-1390 می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از  روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره گرفته شد.  بنابراین، گفتمان شکل‌دهنده به کنشگری معلم در مقالات مجلات رشد معلم در سطوح سه‌گانه مورد تحلیل قرار گرفت و نسبت آن با شرایط اجتماعی تصریح شد. یافته‌های پژوهش در سطح اول که حاصل  توصیف مؤلفه‌های متن بود ناظر به کسب مهارت‌های یکسان، برخورداری از حقوق معلمان در ازای کسب مهارت‌ها، شاخص­های کمی در سنجش عملکرد، قرار گرفتن معلم در خدمت توسعه، دولت و جامعه، تأثیرپذیری از مطالبات خانواده­ها، پاسخگویی به انتظارات جامعه و داشتن نقش الگویی و اقناعی در برآورده ساختن این خواسته­ها می‌باشد. همچنین در سطح تفسیر، غلبه رویکرد کارکردگرایی و غلبه نگاه کمی بر فرهنگ،  اولویت رویکرد ماشینی و توسعه‌ای، سیطره منطق بازار، سیطره تمرکزگرایی، در نظر گرفتن معلمان به عنوان یک قشر و نادیده گرفتن نگاه انتقادی در عرصه فرهنگ پاسخ‌هایی بود که به سؤال فوق داده شد. در سطح تبیین؛ علاوه بر کمیت­گرایی در عرصه اجتماعی و فرهنگی مواردی از قبیل، توسعه محور بودن جریان مدرنیسم در ایران، غلبه تصویری مشخص از شهروند نمونه، و غلبه پیش‌فرض تقابل فرهنگی با سایر ملل و مریض انگاشتن جامعه در دوره معاصر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


Ghasemi Pouya, I. (2008). Explaining and Analyzing the Characteristics of Successful Schools in Contemporary Iranian Education, Education, 96, 239-201. (In persiam).
Aghagolzadeh, F. (2007). A Critical Discourse Analysis of the Discourse Analysis Genesis in Linguistics, Tehran: Elmifarhangi. (In Persian)
Bukhari, N. H. & Xiao yang, W. (2013). Critical discourse analysis and educational research. IOSR. Research & Method in Education، 3(1), 9-17.
Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research. Psychology Press.
Froom, E. (2012). The Hope Revolution. Morvarid Publications, sixth Edtion
Ghaeeminia, Ali-Asghar (2013). Iranian Noe Liberalism, A Notion of the Political Economy of the Islamic Republic. Social Sciences Monthly, 53- 54, 21-24. (In Persian)
Ghasemi-Puya, E. (2008). Clarification and Analysis of the properties of the successful schools the contemporary Education System of Iran. Education and Training, 96, 201-239 (In Persian)
Haydari, A. (2018). Psychology, Government and Neoliberalism. Sociological Studies, 50, 9-40. (In Persian)
Hosseinipakdehi, A., Heidari, A. & Moradian Y. (2015). A Discourse Analysis of the Research Literature of the Iranins’ Cultural Identity. Intercultural Studies, 28, 65-100. (In Persian)
Howarth, D. (1998). Discourse Theory (A. A. Soltani, Trans.). Political Sciences Journal, 1, (2) .156-183.
Irvani, Sh. (2015). An Introduction to Clarification of the nature of the Educational System of Iran since the Beginning of the Modernization Period. The journal of foundations of education, 4 (1), 83-110. (In Persian)
Jafari, Z. (2010). A Series of Qualitative Methods in the Behavioral Sciences. Discourse Analysis, Social Sciences, 25, 64-75. (In Persian)
Jahangiri, J. & Bandarrigizadeh, A. (2012): The Language of Power and Ideology in the critical approach of Norman Fairclough toward the Discourse Analysis, Theoretical Politics Research, 14, 57-820. (In Persian)
Jørgensen, M. W. & Phillips, L. J. (2002). Discourse analysis as theory and method. Sage.
Karimian, A. (1999). New Iranian Schools from 1286 to 1308, Nameh Parsi, 3, 92-107. (In Persian)
Malju, M. (2006). Downsizing the Iranian Government, Truth logic or Power speech, Dialoge, 45, 25-48. (In Persian)
Mir-Arab Razi, R. (2013). Clarification of the Role of Teaching Culture in Confrontation with Change and Innovation in Class Programs (A case Study of the Science Course in Elementary School), Ph.D Dissertation, Tarbiat Modarres University. (In Persian)
Mohammadi, H., Zibakalam-Mofrad, F. (2014). Neo Liberalism and Commercialization of Education, A Challenge for the ethical education. Education and training Essentials Research Journal, 4 (8), 95-116. (In Persian)
Mohammadi, M. (2014). A Geneology of the New Education in Iran, Birth of School, PhD Dissertation. Tarbiat Modarres University. (In Persian)
Mohammadpur, A. (2011). Meta method; the Philosophical and Practical Essentials of the compositional Research Method in the Social and Bahavioral Sciences, Tehran. Sociologists Publications, (In Persian)
Rahbari, M. (2010). The Elite and the Formation of the Development Discourse in Iran. Laws and Politics Research, 9, 22, 41-66. (In Persian)
Ranjbar, H., Haghdost, A., Salsali, M., Khosdel, A., Solaimani, A., Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitive research: getting started. Scientific journral of the Islamic repaublic of Iran. 10 (3), 238-250. (In Persian)
Rogers، R. (Ed.). (2011). An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education. Routledge.
Rogers, R., Malancharuvil-Berkes, E., Mosley, M. Hui, D. & Joseph, G. O. G. (2005). Critical discourse analysis in education: A review of the literature. Review of educational research, 75(3), 365-416.
Rossi, T. Tinning, R. McCuaig, L. Sirn, K. & Hunter، L. (2009). With the best of intentions: A critical discourse analysis of physical education curriculum materials. Journal of teaching in physical education. 28(1), 75-89.
Sarap, M. (2003). An Introduction to post Structuralism and Post Modernism. (M.R. Tajik, Trans.), Ney Publications. (In Persian).
Shoayri, H., R. (2010). From the Structural Semiotics to Discourse Semiotics-Semantics, Literary Criticism, Course 2, 8, 33-51. (In Persian)
Tavakkoli Toroghi, M. (2003). Tajaddud- Bumi va Bazandishi-i Tarikh :Vernacular Mdernity and the Rethinking of History.Tehran, Iran: Nashri Tarikh- Iran. (In Persian)
Thomas, S. (2005). Taking teachers out of the equation: Constructions of teachers in education policy documents over a ten-year period. The Australian Educational Researcher, 32(3), 45-62.
Vajargah, K., Diba, T. (2002). A study of the properties of a good Citizen for Iranian Society and the rate of Conformity of educational programs to these properties, Cognition, 35, 35-62. (In Persian)
Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & society 4(2), 249-283.
Van Dijk, T. A. (Ed.). (2011). Discourse studies: A multidisciplinary introduction. Sage.
Zakaolmolk, M. A. (2006). Forughi’s Articles. Tus Publications. Third Edition. (In Persian)
CAPTCHA Image