دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1398، صفحه 1-160 
تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

صفحه 26-47

10.22067/fedu.v9i1.79795

سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه


فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

10.22067/fedu.v9i1.78918

بهمن کریم زاده؛ مراد یاری دهنوی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ حمیدرضا علوی