فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی دیدگاه دریدا درباره فلسفه نوشتار و پیامدهای مهم آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت به منظور پرورش خلاقیت دانش‌آموزان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش توصیفی- استنتاجی، به شرح مبانی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی) فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا پرداخته و سپس پیامدهای تربیتی آن برای بازاندیشی در ساختار تعلیم و تربیت به صورت عام و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان به صورت خاص، استنباط شد. در نتیجه پژوهش با ابتناء به اندیشه‌های دریدا تصریح شد که تعلیم و تربیت مبتنی بر فلسفه نوشتار، تعلیم و تربیت به مثابه متن است که با خوانش و تفسیر متفاوت همواره در حال شدن، در نتیجه فرایندی خلاق می‌باشد که می‌تواند گستره‌ای نامحدود از امکان‌های متفاوت و نیندیشیده شده تعلیم و تربیت را جهت پرورش خلاقیت در فراگیران فراهم نماید و با تأکید بر خلق معنا و نوشتار شخصی، تولید دانش و نه انتقال صرف آن را، زمینه‌ساز پرورش خلاقیت و پیشگامی سازد. همچنین با تفسیر تازه‌ای از کنش تربیتی به عنوان دغدغه دیگری، تعلیم و تربیت نوشتارشناسانه رویکردی مسئولانه، به سوی خودآفرینی و رهایی بخشی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


Aali, A. (2016). Analysis of Cognitive Consequences of Writing to Learn (WTL) in education Process. Higher education Letter, 33(9) 133-151. (In Persian)
Abdolahi, A. (2008). Creativity and Innovation in the field of Education. Journal of Heson, 18(1) 82-104. (In Persian)
Abdoli, A. & Shabani, B. & Javidi, P. & Ahanchian, M. (2016). Maxine Green’s Public Space goes beyond the Standard Education Frameworks. Journal of Education, 1 (1) 31-68. (In Persian)
Ahmadi, B. (1994). Modernity and Critical Thought. Tehran: Markaz. (In Persian)
Derrida, J. (1973). Speech and Phenomena and other Essays on Husserl’s Theory of Signs. (D. Allison, Trans). North western University Press.
Derrida, J. (1976). Of Grammatology. (G .Ch. Spivak, Trans), Baltimore: John Hopkins University Press.
Derrida, J. (1978). Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences. (Alan Bass, in Writing and Difference, Trans). Chicago: University of Chicago Press.
Derrida, J. (1990). Force of Low: the Mystical Foundation of Authority. (M. Quaintance, Trance). Cardozo Law Review, 11, 919-1070.
Derrida, J. (1994). Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. (P. Kamuf, Trans). London: Routledge.
Derrida, J. (1996). Archive Fever: A Freudian Impression. (E. Prenowitz). Chicago: University of Chicago Press.
Derrida, J. (2013) Freud et la scène de l’ecriture, L’ecriture et la difference, s. 293-340. (M. Parsa, Trans). Tehran: Roozbahan. (In Persian)
Derrida, J. (2017). De la Grammatologie, Premiere partie : L Ecriture Avant La Lettre. (M. Parsa, Trans). Tehran: Shavand. (In Persian)
Fani, H. (2004). Educational Implications of Liyotard’s Postmodernist Perspective and its Critique. Journal of Educational Innovation, 9(3), 66-87. (In Persian)
Haqiqi, Sh. (2000). The Transition from Modernity? Nietsche, Foucault, Lyotard, Derrida. Tehran: Agah. (In Persian)
Higgs, Ph. (2002). Deconstruction and re-thinking education. South Africa Journal, 22(3) 170-176.
Khabazi, M. K. (2012). Trace on Conflicts in Derrida’s Thoughts. Knowledge (Journal of Human Sciences), 62 (1) 41-82. (In Persian)
Khabazi, M. K. (2016). Specter Versus Ontology in Derrida’s Specters of Marx. Knowledge (Journal of Human Sciences), 74, 83-96. (In Persian)
Khalili, S. & Bagheri, Kh. (2010). Review Derrida’s Thoughts and using it to Improve Verbal Communication in Education. Journal of Educational Innovation, 34(9), 47-72. (In Persian)
Mayer, F. (1995). History of Educational Thoughts. (A. Fayaz, Trans), Tehran: Samt. (In Persian)
Mesbahian, H. (2008). Ethics of Responsibility and Learning Hope: The Nature and Method of Teaching Philisophy from Derrida and Freire. Journal of Philosophy, 188, 109-125. (In Persian)
Mosleh, A. & Parsa, M. (2013). Deconstruction Origins in Nietzsche. Metaphysic, 16(1) 94-114. (In Persian)
Parsa, M. (2011). Deconstruction as a Strategy. Journal of Metaphysics, 11(3), 59-72. (In Persian)
Parsa, M. (2014). Derrida and Philosophy. Tehran: Elmi. (In Persian)
Rahnama, A. (2012). Moral Education from the Perspective of Postmodernism with Emphasis on Richard Rorty’s Moral Ideas. New Education Thoughts, 8(4), 119-140. (In Persian)
Rorty, R. (1978). Philosophy as a Kind of Writing: An Essay on Derrida. New Literary History, 10(1), 141-160.
Rorty, R. (1999). An Appreciation of Jacques Derrida. In Stanford Online Report, Available Online at: http://news-service.stanford. Edu/news/1999/april21/rortytext-421.html
Safi, A. (2010). Management and Innovation Schools. Tehran: Publication of Parents&Coaches. (In Persian)
Sajadi, Sajadi, M. & Dashti, Z. (2008). Explaining and Analyzing of Education from Post-construction Perspective. New Educational Thoughts, 2(2), 81-98. (In Persian)
Tajik, M. (2007). Post-structuralism and Methodology. Howzeh and Daneshgah, 50(13), 43-70. (In Persian)
Trifonas, P. (2000). Derrida as a Philisopher of Education. Educational Philosophy and Theory, 32 (3), 271-281.
Trifonas, P. (2003). The Ethics of Science and/as Research: Deconstruction and the orientations of a new academic responsibility. Educational Philosophy and Theory, 35 (3), 285-295.
Watanabe, M. (2012). Promoting Reasoning Art: Styles of Explanation Thought in Japan and USA Culture of Education. (Sarkararani, M. And Rezaei, A. And Sadughi, Z. Trans). Tehran: Monadiye Tarbiyat. (In Persian)
Zeymaran, M. (2013). Jacques Derrida and Metaphysics of Presence. Tehran: Hermes. (In Persian)
CAPTCHA Image