تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین ماهیت، هدف و مؤلفه‌های مفهومی تعلیم و تربیت بر اساس فرایند تکوین دانش در پدیدارشناسی هگل می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تفسیر مفهومی و مفهوم‌پردازی بهره گرفته شد. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که «بیلدونگ» در تعریف تعلیم و تربیت به عنوان فرایندی توصیف می­شود که به دنبال ارتقای تجربه مفهومی فرد از طریق درک نابسندگی­های موجود در زندگی است که با نگاهی به گذشته، رو به سوی آینده­ای خردمندانه دارد. با این توصیف، هدف بیلدونگ «خردورزی فراگیر آشتی‌جویانه» در تعلیم و تربیت است. از جمله مؤلفه­های مفهومی تعلیم و تربیت می­توان به «آزادی‌بنیاد»، «تاریخ‌مند»، «بازسازانه»، «تعاملی»، «تأییدطلبانه» و «خطاشکیب» اشاره نمود. تعلیم و تربیت به‌مثابه بیلدونگ می‌تواند الهام‌بخش جریان نوینی در عرصه مطالعات تربیتی در ایران باشد که ارتقادهنده‌ تجربه‌ خرد بشری در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم است.

کلیدواژه‌ها


Allen, T. (1946). Hegel: His philosophy and its educational implications. Peabody Journal of Education, 24(3), 151- 158.
Aries, P. (1962). Centuries of childhood: A social history of family life (R, Baldick, Trans.). Libraries Plon.
Baciu, C. (2013). Truth and knowledge in Hegel’s Phenomenology of Mind. Balkan Journal of Philosophy, 5(1), 75- 80.
Bellamy, R. (1987). Hegel and Liberalism. History of European Ideas, 8(6), 693-708.
Biesta, G. J. J. (2012). Giving teaching back to education: Responding to the disappearance of the teacher. Phenomenology & Practice, 6(2), 35- 49.
Brandom, R. B. (2009). The structure of desire and recognition: Self-consciousness and self-constitution. In A. Sørensen, M. Raffnsøe-Møller, A. Grøn (Eds.), Dialectics, self-consciousness, and recognition; The Hegelian legacy (pp. 140-170). Malmö: NSU Press.
Coombs, J. R and Daniels, L. B. (1991). Philosophical inquiry: Conceptual analysis. In E. C. Short (Ed.), Forms of curriculum inquiry. Albany: State University of New York Press.
Dewey, J. (2001). Democracy and education; An introduction to the philosophy of education. Pennsylvania: Pennsylvania State University.
Grøn, A. (2009). Dialectics of recognition: Selfhood and authority. In A. Sørensen, M. Raffnsøe-Møller, A. Grøn (Eds.), Dialectics, self-consciousness, and recognition; The Hegelian legacy (PP. 113-139). Malmö: NSU Press.
Hegel, G. W. F. (2013). Phenomenology of spirit (T. Pinkard, Trans.). Retrieved from: http://terrypinkard.weebly.com/phenomenology-of-spirit-page.html. (Original work published 1807).
Inwood, M. (2009). A Hegel dictionary (H. Mortazavi. Trans.). Mashhad: Nika. (In Persian).
Jessop, S. (2012). Education for citizenship and ‘Ethical Life’: An exploration of the Hegelian concepts of Bildung and Sittlichkeit. Journal of Philosophy of Education, 46(2), 287- 302.
Magri, E. (2015). Memory and self-knowledge in Hegel's philosophy. In A. Arndt, B. Bowman, M. Gerhard, and J. Zovko (Eds.), Hegel-jahrbuch (PP. 470- 475). Germany: De Gruyter.
Odenstedt, A. (2008). Hegel and Gadamer on Bildung. The Southern Journal of Philosophy, 46, 559- 580.
Pinkard, T. (2000). Hegel: A biography, Cambridge: Cambridge University Press.
Pippin, R. B. (2008). Hegel's practical philosophy: Rational agency as ethical life. Cambridge: Cambridge University Press.
Rockmore, T. (1999). Hegel, Peirce, and knowledge, The Journal of Speculative Philosophy, 13(3), 166- 184.
Rockmore, T. (2009). Hegel. In A. Tucker (Ed.), A companion to the philosophy of history and historiography (PP. 468- 476). Blackwell Publishing Ltd.
Sefidkhosh, M. (2011). Phenomenology in Hegel's philosophy (Unpublished PhD Thesis). Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (In Persian).
Somr, M. (2013). G.W.F. Hegel – education as a moment of historical reality. Studia Edukacyjne, 24, 289- 301.
Sørensen, A. (2015). Bildung in Hegel’s phenomenology: Acute alienation and education. Red Española de Filosofia, 9, 63- 80.
Stern, R. (2015). Hegel and the Phenomenology of Sprit (M. M. Ardebili and M. J. Seyyedi, Trans.). Tehran: Qoqnoos. (In Persian).
Stojanov, K. (2018). Education, self-consciousness, and social action; Bildung as a Neo-Hegelian concept. New York: Routledge.
Tubbs, N. (2005). Hegel. Journal of Philosophy of Education, 39(2), 329- 355.
Tubbs, N. (2008). Education in Hegel. London & New York: Continuum.
Westphal, R. K. (2003). Hegel’s epistemology: A philosophical introduction to the Phenomenology of Spirit. Cambridge: Hackett.
Zakerzadeh, A. (2012). German Idealism. Abadan: Porsesh. (In Persian).
Zakerzadeh, A. (2013). Hegel's philosophy. Tehran: Elham. (In Persian).
Žižek, S. (2012). Less than nothing: Hegel and the shadow of dialectical materialism. London: Verso.
CAPTCHA Image