دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
نظام تربیت و خود: از آرمان تکوین خود اصیل تا واقعیتی بنام شبه خود

مرضیه عالی؛ نرگس سجادیه

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 5-21

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.74530

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی فاصله گرفتن نظام‌های آموزشی از هدف تعالی خویشتن و خودمختاری از دیدگاه فوکو می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد. بنابر نتایج به دست آمده، مهم‌ترین تمایزهای خویشتن اصیل با خویشتن کاذب در حال تحول و انعطاف است. درحالی‌که خویشتن اصیل، همواره پروژه‌ای در حال تکامل و ...  بیشتر

نظریه بار شناختی در یادگیری چندرسانه‌ای: بررسی سیر تحول تاریخی و نقدی بر چارچوب نظری

وحید صالحی؛ حسین مرادی مخلص؛ حسن قراباغی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 22-49

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.76911

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، معرفی نظریه بار شناختی در یادگیری چندرسانه‌ای، مروری بر سیر تحول تاریخی و نقدی بر چارچوب نظری آن می‌باشد. یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که نظریه بار شناختی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نظریه‌ها در طراحی محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای شامل سه مرحله تحولی بار شناختی بیرونی در حل مسئله، بار شناختی درونی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت: با تأکید بر نمونه‌های پژوهشی در ایران

محمد حسن میرزامحمدی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 50-66

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.80768

چکیده
  هدف اصلی این  مقاله، شناسایی آسیب‌های مطالعات تطبیقی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه با معرفی نمونه‌هایی در داخل کشور می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی (مفهومی، اسنادی و تطبیقی) بهره گرفته شد. یافته‌ها حاکی از آن است که آسیب‌های این مطالعات را می‌توان  در سه دسته شامل آسیب‌های معطوف به ماهیت، پژوهشگر ...  بیشتر

تحلیل نشانه شناختی "سکوت" در مدیریت کلاس درس

زهره مشکی باف مقدم؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ علی رضا داوودی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 67-84

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.79854

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، تحلیل یکی از مؤلفه‌های مدیریت‌کلاس، نشانه «سکوت» و بررسی آثار آن در مدیریتکلاس می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش کیفی تحلیل نشانه‌شناختی سوسور برای ادراک پیام صریح و واکاوی معانی نهفته، بهره گرفته شد. اعتبار داده‌ها، با استفاده از روشبینامتنی، برخود متن و تفسیرهای مستخرج از متن، استوار است. نتایج این ...  بیشتر

تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ بختیار شعبانی ورکی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.80824

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، تبیین گفتگومحوری در رویکرد مقاومت به تربیت انتقادی با تأکید بر دیدگاه های  ژیرو می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی آثار ژیرو و دیدگاه‌های او در خصوص تربیت، مدرسه، دانش و ایدئولوژی پرداخته شد. نتایج به دست آمده نشان داد گفتگو، محور تربیت انتقادی و زمینه‌ساز تحقق هدف رهایی بخشی ...  بیشتر

الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی

ایوب محمودی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمدحسین حیدری؛ میثم سفیدخوش

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.82962

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین مراحل سه گانه تکامل اخلاق هگلی یعنی حق انتزاعی، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی با سه گانه خانواده، جامعه و دولت در فرایند دیالکتیک آگاهی هگل می‌باشد. در این نوشتار نقش دیالکتیک آگاهی در زمینه‌های رشد و نمو اخلاقی فرد (خانواده، جامعه مدنی و دولت) در فرایندی منظم از تربیت اخلاقی و در ارتباط با یکدیگر ...  بیشتر

چالش‌های ناظر به امکان منطقی تربیت‌دینی با تأکید بر دیدگاه هرست

محمد داودی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، صفحه 126-147

https://doi.org/10.22067/fedu.v9i2.78373

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی و نقد چالش‌های نظری در باب امکان تربیت‌دینی (بی‌معنایی دانش تربیت‌دینی، تلقینی بودن تربیت‌دینی و عدم امکان فهم مستقل گزاره‌های دینی) می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که «دانش تربیت‌دینی» معنادار است؛ زیرا دانش تربیت‌دینی نمی‌تواند کاملاً مستقل و بریده از فرهنگ و دین حاکم بر جامعه باشد. تربیت‌دینی ...  بیشتر