چالش‌های ناظر به امکان منطقی تربیت‌دینی با تأکید بر دیدگاه هرست

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی و نقد چالش‌های نظری در باب امکان تربیت‌دینی (بی‌معنایی دانش تربیت‌دینی، تلقینی بودن تربیت‌دینی و عدم امکان فهم مستقل گزاره‌های دینی) می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که «دانش تربیت‌دینی» معنادار است؛ زیرا دانش تربیت‌دینی نمی‌تواند کاملاً مستقل و بریده از فرهنگ و دین حاکم بر جامعه باشد. تربیت‌دینی درصورت لزوم تلقینی نیست و تلقینی بودن یا نبودن آن وابسته به روش مورداستفاده در تربیت‌دینی است. امکان فهم مستقل گزاره‌های دینی  نیز وجود دارد؛ زیرا دین صورت دانشی مستقل و متمایزی نیست و چنانچه فرض کنیم که دین، صورت دانشی مستقل و متمایزی است، بازهم امکان فهم مستقل گزاره‌های دینی وجود دارد. با این توضیح که فهم یک صورت دانشی مستقل، مستلزم فهم (نه پذیرش و باور) برخی گزاره‌های پایه­ای آن است.

کلیدواژه‌ها


باقری، خسرو، چیستی تربیت دینی، تهران، مرکز مطالعات تربیت اسلامی، 1380.
Bagheri, Khosrow (2001), Chisti Tarbiat Dini, Tehran, Center for Islamic Education Studies.
Gilroy, Peter(1999), The Aims of Education and The Philosophy of Education, in The Aims of Education, Edited by Roger Marples, London and New York, Routledge.
Hand, Michael(2006), Is Religious Education Possible, London and New York, continuum.
Sealy, John, religious education: philosophical perspective(1985), London: George Allen & Unwin.
Roger Marples (Edited by) 1999, The Aims of Education, London and New York, Routledge.
CAPTCHA Image