نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

هدف اصلی این  مقاله، شناسایی آسیب‌های مطالعات تطبیقی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت به ویژه با معرفی نمونه‌هایی در داخل کشور می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی (مفهومی، اسنادی و تطبیقی) بهره گرفته شد. یافته‌ها حاکی از آن است که آسیب‌های این مطالعات را می‌توان  در سه دسته شامل آسیب‌های معطوف به ماهیت، پژوهشگر و زمینه تطبیق تقسیم‌بندی کرد. آسیب‌های معطوف به ماهیت تطبیق شامل ناآشنایی با رویکردها و روش‌های پژوهش تطبیقی، ناآشنایی با زبان، و ناآشنایی با  منابع، آسیب‌‌های معطوف به پژوهشگر تطبیقی شامل شتاب‌زدگی، ساده‌سازی، تعصب‌ورزی و آسیب‌های معطوف به زمینه تطبیق شامل بی‌توجهی به زمان و مکان، و بی‌توجهی به فرهنگ می‌باشند. در بخش پایانی،  پرسش‌هایی که ممکن است پژوهشگر تطبیقی در مواجهه با این آسیب‌ها مطرح کند، در قالب بحث بیان و پاسخ هر کدام ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Research in the Field of Philosophy of Education: An Emphasis on Examples in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad hassan Mirzamohammadi

Shahed University

چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine the injuries harms of comparative studies research in the field of philosophy of education, an emphasis on research examples in Iran. For achieving this aim, the analytical method (conceptual, documental, and comparative) has been used. I argued that comparative studies in the philosophy of education categorized into three categories in relevance to the nature of comparative studies, the researcher, and the comparative situation. The challenges of the nature of comparison are related to the familiarity comparative approach and method, language, and sources. The problems with the second one are acceleration, simplifying simplification, intolerance. And the challenges of the comparative situation are ignorance of time and place and culture. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • philosophy of education
Aghazade. A (2004) Comparative education, Tehran: Samt publication (In Persian).
Bagheri.K (2007) Neo- Pragmatism and philosophy of education, Tehran University press (In Persian).
Bagheri.K (2013) A reflection on the relationships of the culture of marketization of knowledge and the university, Journal of educational sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Volume 19, Issue 2, Winter and Spring, Page 7-22 (In Persian).
Bagheri.K (on publication)” Introduction”, in Iranian modern thinkers on education, Mirzamohammadi.M.H & Ahmadabadi Arani.N, Shahed University press (In Persian).
Beredy. G.Z.F (1966) Comparative method in education, New York: Winston.
Coombs.J. R and Daniels.L.R. B (1991) “Philosophical inquiry: conceptual analysis”, in Forms of curriculum inquiry, edited by Edmond C. Short, state University of New York Press, 27-41.
Corbin.H (2012) Iranian Islam: spirits and philosophical aspects, Translated by Rahmati.E, Tehran: Jami publication (In Persian).
Farabi.A.N (2010) Ihsa-Al-Olum, Translated by Khadive Jam, Tehran: Elmi-Farhangi publication (In Persian).
Halstead.J.M(2015)”Liberal values and liberal education”, in Carr, W.(ed) The RoutledgeFalmer Reader in the Philosophy of Education, Translated by Moghimi.S, Tehran: Institute for Social and Cultural Studies, Ministry of Science, Research & technology(In Persian).
Given.L.M (2008) The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (ed), London: Sage.
Gutek.J.L (2001) Philosophical and ideological perspectives on education, Translated by Pakseresht.M.J, Tehran: Samt publication (In Persian).
Jager.W (1997) paideia, Translated by M.H. Lotfi, Tehran: Kharazmi publication (In Persian).
Khatami.M (2017) Introduction to comparative philosophy, Tehran: Samt publication (In Persian).
Kenny.A (2015) A brief history of Western philosophy, Translated by Azin.A, Tehran: Amir Kabir publication (In Persian).
Mirzamohammadi.M.H (2014) The introduction to comparative research methodology in philosophy of education,Tehran,Aeeizh Press .
Mirzamohammadi.M.H (2003) Comparative study of education aims from the Plato and Farabi point of view, Journal of psychology and education, Tehran University, Volume 33, No 2, Fall and Winter, Page 201-225 (In Persian).
Mirzamohammadi.M.H (2017) A comparison of Farabi’s and Heidegger views concerning being and implications for education, Journal of educational sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Volume 23, Issue 2, Winter and Spring, Page 57-76 (In Persian).
Mirzamohammadi.M.H (2016,a) A Study of the concept of paideia and its accomplishments for education in globalization age, Strategy for Culture, Volume 9, Issue 35, Autumn, Page 175-201.
Mirzamohammadi.M.H (2016,b) comparative study of farabi and newman point of view about sciences, Training & Learning Researches, Shahed University Volume 13 , Issue 1,p.p 105-116.
Mirzamohammad M.H and Mohammadi.H (2017) Neoliberalism and higher education in Iran; A critical prospective, Problems of Education in the 21st Century, Vol 75, No 5, 2017, pp.467-482.
Naghibzade.M (1993) Introduction to philosophy, Tehran: Tahoury publication (In Persian).
Nazerzade Kermani.F (1997) Principles and origins of Farabi`s political philosophy, Tehran: Alzahra University press (In Persian).
Newman. J.H (1873) The Idea of a university, university of Notre Dame Press.
Nussbaum, Martha C.)1997) Cultivating humanity: a classical defense of reform in liberal education. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Ozmon.H & Crawer.S (2000) Philosophical foundations of education, Translated by education department, Qom: Imam Komeini Institute publication (In Persian).
Plato (1971) Republic. Translated by M.H. Lotfi, Tehran: Ibn-E-Sina publication (In Persian).
Plato (1956) Republic. Translated by F. Rouhani, Tehran: Elmi-Farhangi publication (In Persian).
Peters.R.S(ed.) (1967)The concept of education, London: Rutledge and Kegan Paul press.
Research Institute of Hawzh & University (1995) Philosophy of education, Tehran: Samt publication (In Persian).
Sadeghi.M (2018) Comparative philosophy, Tehran: Payam-E-Nour University press (In Persian).
Said.E.W (1978) Orientalism, United States: Pantheon Books Press.
Smith.Ph. G (2011) Philosophy of education. Translated by S. Beheshti, Mashhad: Astan-E- Qods-E-Razavi publication (In Persian).