نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آنچه که تاکنون علیرغم اصلاحات گسترده در نظام تعلیم و تربیت ایران ، موجب شده است تا نظام تربیتی ایران همچنان ناکارآمد باشد، غلبه نوعی گفتمان بر اقدامات اصلاحی است که بیشتر به بازتولید قلمروهایی منجر شده­اند که خود مانع ظهور اصلاحات واقعی در نظام تربیتی به حساب می آیند. وجه پارادکسیکال گفتمان حاکم بر این اقدامات این است که از یک سو هدف از اقدامات اصلاحی را ایجاد تحول و بهبود در نظام تربیتی می داند و از سوی دیگر با باز تولید قلمروهای جدید، موانع جدیدی بر سر راه اصلاحات حقیقی بوجود می آورد. تجربه چهار دهه سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران را می توان مصداق بارز چنین فرآیندی دانست. این گفتار با پرداختن به سه مفهوم مهم قلمرو سازی، قلمرو زدایی و باز تولید قلمرو، در پی تبیین ماهیت و کارکرد حاکمیت «گفتمان باز تولید قلمرو» در سه حوزه ساختاری، مبانی و نظریه پردازی تربیتی و وجوه پارادکسیکال آن از یک سو ، و همچنین ارایه راهکاری برای برون رفت ازآن به منظور تحقق یک نظام تربیتی کارآمد و خود سامان بخش از سوی دیگر است. تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل مفهوم و نوپردازی مفهومی مبنای روشی تدوین این مقاله است.یافته ها نشان می دهد که تا زمانی که بازتولید قلمرو به عنوان گفتمان اصلاحات در نظام تربیتی ایران در نظر گرفته شود، بدلیل ماهیت پارادکسیکال و ضد اصلاحی این گفتمان، امکان تحقق اصلاحات واقعی در نظام تربیتی وجود نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Re-Territorialization: The Paradoxical Discourse of Reforms in Iran Education System

نویسنده [English]

  • Sayed Mahdi Sajjadi

Tarbiat Modares University

چکیده [English]

What, despite all the reforms, has made Iran's education system ineffective is the dominance of a "discourse" over a reform that has mostly led to the "re-territorialization" that prevents the emergence of real reforms in the education system. The paradoxical aspect of this discourse is that on the one hand, the reform aims to create change and improvement in the educational system. On the other hand, by "re-territorialization", it creates new obstacles to real reforms that experience four decades of policy. In the Iranian educational system can be considered a clear example. This article by addressing the three important concepts of "territorialization", "de-territorialization", as well as the "re-territorialization", it seeks to explain the nature and function of governance in the "discourse of reterritorialization" "in three areas and also to provide a way out of it in order to achieve an efficient and self-organizing educational system on the other hand. Critical discourse analysis, concept analysis and re-conceptualization are the basis of the method of compiling this article. The findings show that as long as the re-territorialization is considered as a discourse of reform in the Iranian educational system, due to the paradoxical and anti-reform nature of this discourse, it will not be possible to achieve real reform in the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorialization
  • De-territorialization
  • Re-territorialization
  • reforms
  • Pradoxical
  • Educational System
  • Pradoxical discourse
Afzali, R. (2015) The Components and Elements of Discursive Territorialization in Critical Geo-politics. Researches in Humanistic Geography.47 (3), 5
Alamolhoda, J. (2009) Islamic Education Theory. Imam Sadeq University Press.
Arendt. Hannah. (1981)The Life of the Mind. Volume I: Thinking. )M.Olya. Transe.) .Ghooghnoos Press. Tehran. (In Persian).
Bagheri, Kh. (1998) an Introduction to Rethinking on Philosophy of Education. Book of Month.No.12 (In Persian).
Bagheri, Kh. (2003) an Introduction to Philosophy of Education in Islamic Republic of Iran. Instructional Innovation.2 (4), 83 (In Persian).
Bagheri, Kh. (2005) Human functionality in Richard Rorti’s View and its Implications on Social Education. Instructional Innovations. 13(4), 53 (In Persian).
Bagheri, Kh and Khosravi, Z. (2006) the Comparative Study on Human Functionality in Islamic Theory about the Function with Habermas’s Critical Theory.Quarterely of Hikmat and Philosophy.2 (3), 134-139 (In Persian).
Bagheri, Kh. (2010) the Acceptable Model of Education in Islamic Republic of Iran. Madreseh Press. (In Persian).
Champollion, Pierre. (2014) Territory and Territorialization. International Conference of Territorial Intelligence, Alba Iulia, Romania. 58.
Chiasson, G. (2012). “Territorialization,” .Encyclopedic Dictionary of Public Administration, [online], www.dictionnaire.enap.ca.
Deleuze, J and Guattari, F. (1987) what is Philosophy? (M.R.Akhondzadeh. Transe.) .Ney Press. (In Persian).
Deleuze, Jilles. (1980) Capitalism and Schizophrenia... (Brian Massumi. Transe.) University of Minnesota Press .Minnepolis.
Deleuze.j. (1994) Difference and Repetition. (Hugh Tamilson and G.Burchill. Transe.) Verso.London.
Deleuze, j. (2001) Pure Immanence: Essays on a Life, (ed.John Rajman, Trans.) Anne Boyman. Zone Book. New York.
Dewey (1916) Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. Mcmillan.New York.
Faure, A. (2010). “Territories/Territorialisation,” in L. Boussaguet, S. Jacquot And P. Ravinet (eds.).Paris.
Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change. New York, NY: Teachers College Press.
Fundamental Development Document in Iran Education System (FDDIES)
Heidegger, M. (1962), Being and Time, the Camelot Press
Iravani, Sh. (2004) an Introduction to Explaining of the Nature of Iran Education System since Modernization to Now. Quarterely of Foundations of Education.4 (1), 86. (In Persian).
Jacob, Brian A. (2018). "How the U.S. Department of Education can foster Education Reform in the Era of Trump and ESSA". Brookings.
Khosravi, A and Bayat, A. (2008) the Protest of Iranian Society against the Arab Muslims since Centuries 5-6 A.B.C.Journal of Culture.67, 118. (In Persian).
Kitchin, Rob & Nigel Thrift. (2009) “International Encyclopedia of Human Geography”.Uk: Elsevier
Levy J, L. M. (2003) Dictionary of geography and space of society, Paris: Belin, P .1034.
Mahon O, Brien (2011) Heidegger and Authenticity: From Resoluteness to Releasement. Philosophical Reviews.7 (17), 224.
Massumi, Brian. (1992) A User’s Guide to Capitalism and schizophrenia: Deviation from Deleuze and Guattari.Cambridge.USA.
Motahari, M (1992) Collections of Motahari’s Publications. Hekmat Press. (In Persian).
Mulavi.Masnavi.Letter of 4. (In Persian).
Nelson, Richard, A. (1996) A Chronology and Glossary of Propaganda in the United states.Westport.CT and London: Greenwood.
Sajjadi, s.m. (2015)”Development Discourses on the Educational System of Iran: A Critical Analysis of Their Effects”. Policy Futures in Education. Vol. 13(7) 820.
Tabatabaeei, S.M.H. (1990) Nahayatol Hekmah. Islamic Press Institute. (In Persian).
Tomlinson, J. (1999) Globalization and Culture. Chicago. University of Chicago. Press.
Yin, R (2003), “The Case Study Crisis: Some Answers,” administrative Science. Quarterly.26. (1). 58.