معرفت شناسی فضیلت محور، مولّد دیدگاهی نو در برنامه درسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته/ دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار/جامعه المصطفی العالمیه (مشهد)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی دلالت­ها یا کارکردهای نظریه معرفت­شناسی فضیلت محور در حوزه مطالعاتی برنامه‌درسی- به ویژه حوزه­ی فرعی­تر آن یعنی نظریه­های هنجاری- است. برای دستیابی به این هدف ابتدا  نظریه معرفت­شناسی فضیلت­محور با قرائت مسئولیت­محوری و با تاکید بر نظرات لیندا زگزبسکی، تشریح شد و سپس به استنتاج تأثیرات این نظریه بر چهار عنصر اساسی در تولید و تدوین برنامه­درسی یعنی هدف، محتوا، روش­های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی پرداخته شد. یافته­های به‌دست‌آمده بیانگر آن است که تحت تأثیر نظریه معرفت­شناسی فضیلت محور، هدف برنامه‌ی‌درسی بر فهم مطالب متمرکز شده، محتوا، ترکیبی از محتوای دیسیپلینی و فضائل عقلانی خواهد بود، معلمان با انگیزه بخشی، پرسش­گری و هدایت­گری و یادگیرندگان با قبول مسئولیت در یادگیری خود و استفاده از تفکر انتقادی، ایفای نقش می­کنند. در ارزشیابی نیز با توجه به اهداف از دو نوع فرایندی و پایانی استفاده خواهد شد. همچنین نظریه معرفت­شناسی فضیلت محور از قابلیت تولید نظریه­ای هنجاری یا دیدگاهی نو در حوزه مطالعاتی برنامه‌درسی برخوردار است. این نتیجه از بررسی تفاوت­های بین دیدگاه برنامه­درسی مبتنی بر نظریه معرفت­شناسی فضیلت­محور با سایر دیدگاه­های موجود در حوزه مطالعاتی برنامه­درسی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


Baehr, J. (2013). Educating for intellectual virtues: From theory to practice. Philosophy of education, 47(2), 248-262.
Baehr, J. (2016). Intellectual virtues and educational essays in applied virtue epistemology. New York: Rutledge.
Bagheri, K. (1996). Evaluation of what is learned, from the epistemological perspective of explicit knowledge and implicit knowledge. Iranian Curriculum Studies, 1(2), 1-23. (In Persian).
Battaly, H. (2016). Responsibilist virtues in reliabilist classrooms. In Baehr, J. (Ed.). Intellectual virtues and educational essays in applied virtue epistemology. New York: Rutledge.
BonJour, L. (2010). Classic problems and contemporary responses. (2nd Ed.). New York: Rowman & Littlefield.
Dancy, J. Sosa, E. & Steup, M. (2010). A companion to epistemology. Oxford: Willy Blackwell.
Danesh, J. (2010). The effects of moral virtues and vices in epistemological status of man in mulla Sadra's philosophy. Philosophy of Religion Research, 8(15), 77-100 (In Persian).
Eisner, E. (1994). The educational imagination. (3rd ed.). New York: MacMillan. USA.
Griese, A. A. (1994). Your philosophy of education: What is it? (B. Shabani and et.al, Trans). Mashhad: Behnashr. (In Persian).
Gutek, G. (2016). Philosophical and ideological perspectives on education. (M. J. Pakseresht, Trans). Tehran: Samt. (In Persian).
Hemmatzadeh, H. Khazaei, Z. & Javadi, M. (2018). Epistemic virtues a prerequisite for the truth-seeking and constructor of intellectual identity. Comparative Theology, 9(19), 123-146. (In Persian).
Javadi Amoli, A. (1997). The status of reason in the religious knowledge geometry. Qom: Asra. (In Persian).
Javadpoor, G. & Mobini, M. (2014). Epistemic arbitration between theism and atheism based on epistemic virtue. Andishe-Novin-E- Dini, 10(38), 25-44. (In Persian).
Javarpoor, G. & Javadi, M. (2014). What is intellectual virtue and its relation to moral virtue. Pazhuohesh Nameh- E Akhlagh,, 7(23), 97-118. (In Persian).
Joseph, P. B. Bravmann, S. L. Windschitl, M. A. Green, N. S. & Mikel, E. R. (2010). Cultures of curriculum. (M. Mehrmohammadi & et.al, Trans). Tehran: Samt. (In Persian).
Karimov, A. R. (2014). Virtue epistemology and psychology of education. Life Science Journal, 11(9), 45-60.
Karimov, A. R. & Kazakova, V. (2015). Intellectual virtues and education practice. Social Sciences, 10(6), 1317-1323.
Khodaparast, A. & Hojati, G. (2014). Religious belief and the intellectual virtue of open-mindedness. Essays of Religious Philosophy, 2(2), 37-52. (In Persian).
Klein, M. F. (1994). Curriculum design. In M. Mehmohammadi (Ed.). Curriculum: theories, approaches and perspectives. (193-217). Mashhad: Behnashr. (In Persian).
Kotzee, B. (2016). Problems of assessment in educating for intellectual virtue. In Baehr, J. (Ed.). Intellectual virtues and education: Essays in applied virtue epistemology, (142-146). New York: Rutledge.
LeBlanc, S. (2019). Good students: intellectual virtues in higher education. Phd dissertation, New Bounswick university, Canada.
Lemos, N. (2007). An introduction to the theory of knowledge. Cambridge: Cambridge university.
Maleki, H. (2015). Curriculum development (guidance of practice). (2nd Ed.) Mashhad: Payame Andisheh. (In Persian).
Miller, J. P. (1994). The educational spectrum: Orientations to curriculum. (M. Mehrmohammadi, Trans). Tehran: Samt. (In Persian).
Mirahmadi, S. (2016). The relation between ethical and rational virtues from farabi and Zagzebski’s viewpoints. Pazhuohesh Nameh- E Akhlagh, 9(13), 107-124 (In Persian).
Moran, S. (2011). Virtue epistemology: Some implications for education. PhD dissertation, Dublin city university, Ireland.,
Mousapoor, N. (2016). Basics of curriculum development in high school. Mashhad: Behnashr. (In Persian).
Ortwein, M. J. (2011). Toward a regulative virtue epistemology for the theory and practice of education. PhD dissertation, curriculum and instruction field, Texas A&M University, USA.
Ortwein, M. J. (2017). Virtue epistemology and education. Encyclopaedia of Philosophy of Education., In: Peters, M. & Ghiraldelli, P. & Zarnic, B. & Gibbons, A. (Eds.) Singapore: Springer.
Sosa, E. (1991). Knowledge in perspective: Selected essays in epistemology. Cambridge University Press.
Sosa, E. (2009). Reflective knowledge: apt belief and reflective knowledge. (Vol. 2). Oxford: Oxford University Press.
Theoretical foundations of transformation in the formal- public educational system in Islamic Republic of Iran. (2011). Tehran: Supreme Council of Cultural Revolution. (In Persian).
Zagzebski, L. (1998). Virtues of the mind: An inquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
Zagzebski, L. (1999). What is knowledge. The blackwell guide to epistemology. New York: Blackwell.
Zagzebski, L. (2001). Recovering understanding. Steup, M. (Ed.) In Knowledge, truth, and duty. Oxford: Oxford University.
Zagzebski, L. (2013). Epistemology. (K. Behbahani, Trans). Tehran: Ney. (In Persian).
CAPTCHA Image