دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اسفند 1399 (شماره 20 ) 
واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق

صفحه 5-27

10.22067/fedu.2021.31362.0

سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان


وحدت اندراجی عقل و دین و الهام بخشی‌های آن برای تربیت‌دینی

صفحه 90-117

10.22067/fedu.2021.30914.0

خسرو باقری؛ نرگس سادات سجادیه؛ محمد خدایاری فرد؛ آزاد محمدی؛ عبدالرحیم گواهی؛ سعید اکبری زرادخانه