نویسنده = مهرام مهرام
بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

دوره 011، شماره 1، شهریور 1389

10.22067/fe.v11i1.4010

حقیقت منش حقیقت منش؛ آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ مهرام مهرام