دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان

مختاری پور مختاری پور؛ سیادت سیادت؛ امیری امیری

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1919

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس( مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 33 نفر مدیران گروه های آموزشی و454 نفر عضو هیأت علمی بود که با توجه به حجم محدود جامعه آماری مدیران گروههای آموزشی از روش ...  بیشتر

بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان

اسعدی اسعدی؛ امیری امیری؛ مولوی مولوی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1899

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان انجام شده است. بدین منظور123 آزمودنی (61 پسر و 62 دختر) به صورت تصادفی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از مهدهای کودک و مدارس ابتدایی 3 منطقه ی جغرافیایی شمال، مرکز و جنوب شهر اصفهان انتخاب ...  بیشتر