دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی گرایش‌های موضوعی مطالعه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب‌های مناسب دانش‌آموزان این دوره

محمد ابراهیمی پور؛ الهام پور الهام پور؛ باجی باجی

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2038

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسة گرایش های موضوعی مطالعه در دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتاب های مناسب دانش آموزان این دوره منتشر شده در فاصلة سال های 1376-1383 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. بخش نخست نمونة پژوهش شامل 720 دانش آموز دختر و پسر به روش تصادفی چند مرحله ...  بیشتر