دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز

گروسی فرشی گروسی فرشی؛ محمد الفت محمد الفت

دوره 08، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v8i1.1873

چکیده
  دراین پژوهش، به منظور بررسی ارتباط بین هیجان ها و ابعاد اسناد علی ( ابعاد مرکز کنترل و کنترل پذیری و پایداری) با عزت نفس، پژوهشگر آزمون های عزت نفس روزنبرگ ، هیجان های واتسون و کلارک و مقیاس سنجش ابعاد علّی (واینر) را در مورد 367 شرکت کننده دانشجو از دانشگاه تبریز اجرا کرده است. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و تحلیل رگرسیونی ...  بیشتر

2. اثر تعدد نقش و رضایت از آن بر میزان فشار روانی ( استرس ) و عزت نفس در دبیران زن نواحی شش گانه آموزش و پرورش مشهد، سال تحصیلی 73-1372

فدردی فدردی

دوره 01، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1378

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v1i1.890

چکیده
  Some women have multiple roles in family, occupation and society. This research is conducted to investigate the effects of multiple roles on the mental health of women. A sample of 234 female teachers participated in the study. The hypotheses were: (1) Stress of women with more multiple roles is significantly higher than women with less multiple roles. (2) Stress of women with more satisfaction from their multiple roles is significantly higher than women with less satisfaction. (3) Self-esteem of women with more multiple roles is higher than women with less multiple roles, and (4) self-esteem of ...  بیشتر