نویسنده = آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف
بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 011، شماره 2، اسفند 1389

10.22067/fe.v11i2.1407

مرادی شهربابک مرادی شهربابک؛ Bahram Ali قنبری هاشم آبادی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

دوره 011، شماره 1، شهریور 1389

10.22067/fe.v11i1.4010

حقیقت منش حقیقت منش؛ آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ مهرام مهرام


بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.1278

بیجاری بیجاری؛ Bahram Ali قنبری هاشم آبادی؛ آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف؛ Fatemeh همایی شاندیز