نویسنده = پروین بازقندی
ترسیم اشاره‌هایی برای مدیریت یادگیری برخط در پرتو یافته‌های علوم اعصاب شناختی درباره یادگیری

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 137-163

10.22067/fedu.2024.80817.1242

سعید ضرغامی همراه؛ حمید احمدی هدایت؛ اعظم طاهرخانی؛ پروین بازقندی


یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 47-65

10.22067/fedu.v7i1.65198

رضا محمدی چابکی؛ پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی همراه


ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 125-146

10.22067/fe.v6i1.48378

پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا؛ خسرو باقری نوع پرست