دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی رابطة تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکردآن‌ها

اکرم مقدسی؛ سید عباس زاده سید عباس زاده؛ Ali غنایی چمن آباد

دوره 011، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v11i1.1743

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطة تسلط سبک تفکر ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکرد آنها می‌باشد. نمونة مورد مطالعه شامل 103 نفر از مدیران و 412 نفر از دبیران مقطع متوسطة شهر مشهد در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشندکه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، از پرسشنامة 60 سؤالی سنجش تسلط مغزی هرمن (حوریزاد، ...  بیشتر

2. بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران

نسرین نورشاهی

دوره 010، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v10i3.2398

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. در این پژوهش 30 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران و 102 نفر از همکاران مستقیم ایشان مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. به‌منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامة رهبری چند عاملی فرم 5x ویراست سوم استفاده ...  بیشتر