دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. تحلیل تاریخی Currere به معنای گذر زندگی نامه ای در آثار نوفهم گرایی

مصطفی قادری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 44-61

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.40967

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تاریخی معنای Currere در آثار نوفهم گرایی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل گفتمان بهره گرفته شد. واحد تحلیل گفتمان جمله و سطح تحلیل گفتمان در سطح تفسیر تعیین شد. با توجه به سؤال‌های پژوهش، داده‌ها در چهار سطح معانی Currere، روش‌های Currere، مراحل Currere و بار سیاسی- اجتماعی Currere در آثار نوفهم گرایی طبقه‌بندی ...  بیشتر