دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. چهار اقلیم دانش مدیریت آموزشی، رویکردی تاریخ نگاشتی

آرش رسته مقدم

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.v8i2.72107

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، فهم تطور مفهومی مدیریت آموزشی از مجرای کنکاش در مقاله های این حوزه  بوده­است. برای دستیابی به هدف مذکور از روش تحلیل استنادی[1]  بهره گرفته شده­است.  در این راستا، تعداد 9385 مدرک نمایه­شده در «وب او ساینس» طی سال‌های 2015-1900 میلادی با استفاده از نرم‌افزار «هیست سایت» مورد تحلیل قرار گرفتند.  یافته های به دست ...  بیشتر