کلیدواژه‌ها = علوم اعصاب شناختی
ترسیم اشاره‌هایی برای مدیریت یادگیری برخط در پرتو یافته‌های علوم اعصاب شناختی درباره یادگیری

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 137-163

10.22067/fedu.2024.80817.1242

سعید ضرغامی همراه؛ حمید احمدی هدایت؛ اعظم طاهرخانی؛ پروین بازقندی