بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل مؤثر درون مدرسه‌ای در جذب دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای استان خوزستان به نماز است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان روزانه پایه‌های اول، دوم و سوم مقطع متوسطة مدارس دولتی سراسر استان خوزستان است، ;که در سال تحصیلی 78ــ77 به تحصیل اشتغال داشته‌اند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 1062 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌های سه گانه مقطع متوسطه است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر: الف ) تهیه مقدماتی پرسشنامه عوامل مؤثر درون‌مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان به نماز( 70 ماده ای)؛ ب) تهیه پرسشنامه اصلی با روش تحلیل عوامل از کل نمونه پژوهش( 31 ماده ای)؛ ج) تهیه پرسشنامه جذب به نماز ویژه دختران ( 52ماده ای)؛ د) تهیه پرسشنامه جذب به نماز ویژه پسران (38 ماده ای). نتایج حاصل از تحلیل عوامل برای کل نمونه پژوهش منجر به استخراج دو عامل قوی با محتوای تبلیغی ــ تشویقی ( 18ماده) و حسن روابط انسانی ــ آموزشی با فراگیر ( 13ماده) گردید؛ تحلیل عامل تفکیکی در مورد دانش‌آموز پسر سه عامل تشویقی - ترغیبی( 18ماده)؛ تبلیغی ــ آموزشی( 10ماده) و حسن روابط انسانی ــ آموزشی(10ماده) را نشان می‌دهد و برای دانش‌آموزان دختر، تحلیل عامل تفکیکی مبین سه عامل قابل حصول با ماهیت تبلیغی ــ مشارکتی، یادگیری مشاهده‌ای و حسن روابط آموزشی ــ انسانی با دانش‌آموزان است. ضریب همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی یعنی پرسشنامه ویژه پسران و پرسشنامه دختران به ترتیب برابر با 90/0، 90/ 0و 89/0 می‌باشد. به طورکلی، آزمون t برای گروههای مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه ( scheffe ) تفاوتهای معنی‌داری را میان آزمودنیهای پژوهش به شرح ذیل نشان می‌دهند: میان ارزشیابی دانش‌آموزان دختر و پسر در پرسشنامه کلی عوامل مؤثر در جذب دانش‌آموزان به نماز تفاوت معنی‌دار 28 0/0 >p وجود دارد، میانگین نمرات آزمودنیهای دختر بیشتر است؛ مقایسه دیدگاه دانش‌آموزان دختر و پسر با وضعیت اقتصادی ــ اجتماعی در هر سه پرسشنامه سه گانه بالا، متوسط و پایین نشان می‌دهد که میانگین آزمودنیهای با وضعیت اقتصادی ــ اجتماعی متوسط از دانش‌آموزان طبقه بالا و پایین بیشتر است که این تفاوت در سطح 1 00/0>p معنی دار است. اما در خصوص مقایسه دیدگاه دانش‌آموزان پایه‌های اول،دوم و سوم مقطع متوسطه از لحاظ عوامل مؤثر درون مدرسه در جذب آنها به نماز( پرسشنامه کلی) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

CAPTCHA Image