بررسی تغییر الگوی خطاهای خواندن دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نوع خطاهای خواندن دانش آموزان پایه های دوم تاپنجم ابتدایی انجام شد.آزمودنیهای پژوهش شامل 120 دانش آموز پایه های دوم تا پنجم(ازهر پایه30نفر)بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان انتخاب شدند.یافته های بدست آمده از تحلیل خطاهای خواندن با استفاده از آزمون مانوا حاکی از آن بود که بیشترین نوع خطای خواندن در پایه های دوم و سوم مربوط به واکه گذاری و تکرار کلمه بود ودر پایه های چهارم و پنجم بیشترین نوع خطا را تکرار و اصلاح کلمه خطا به خود اختصاص داده بود. کمترین نوع خطا در کلیه پایه های مورد بررسی وارونه خوانی بود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت خطاهای خواندن در پایه های مورد بررسی هم ازنظر کمی و هم از نظر کیفی متفاوت بود.
واژه های کلیدی: خطاهای خواندن، واکه گذاری، تکرار، اصلاح کلمه، وارونه خوانی

CAPTCHA Image