نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، کنش‌وری عصب - روان‌شناختی بین سوء مصرف کنندگان هروئین، سوء مصرف کنندگان تریاک و افراد عادی مورد بررسی قرار گرفته است. دو گروه معتاد (30N = ) از طریق پرسشنامه و مصاحبه از بین افرادی که به کلینیک‌های درمانی جهت ترک مراجعه کردند انتخاب شدند. گروه کنترل (15 N =) با توجه به خصوصیات تأثیرگذار در تحقیق از قبیل سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی با گروه‌های معتاد همتا شدند. در این تحقیق علّی – مقایسه‌ای، داده‌ها با استفاده از دستگاه کرونوسکپ ، به‌صورت موردی جمع‌آوری گردیدند. نتایج حاصله از اطلاعات جمع‌آوری شده نشان داد که زمان واکنش بین سه گروه تفاوت معنی‌دار داشت. در بیشتر سطوح محرک‌های بینایی و شنوایی، این تفاوت بین دو به دو گروه‌ها به‌صورت معنی‌دار مشاهده گردید. سوء مصرف کنندگان تریاک و سوء مصرف کنندگان هروئین در زمان واکنش کلی با همدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. همچنین بین زمان واکنش ساده و زمان واکنش پیچیدة گروه معتادان با گروه عادی نیز تفاوت معنی‌داری دیده شد.
واژه‌های کلیدی: کنش‌وری، عصب روان‌شناختی، زمان واکنش، سوء مصرف کنندگان

عنوان مقاله [English]

Comparison of Neuropsychological Functions (reaction Time) in Addicts and Normal People

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Asghari
  • Mahmood Dezhkam
  • Parviz Azadfallah

چکیده [English]

Neuropsychological Functions between heroin abusers, opium abusers and normal people is investigated in this research. Two group of addict (N=30) who approached to therapeutic clinics in order to quit were selected through interview and questionnaire. Control group (N=15) was matched with addicts group addicts group regarding effective specifications in research such as age, education, economical and social situation. The data are collected randomly using chronoscope system in this cause-comparison method research. Collected results showed that the reaction time hah a significant difference among three groups. This meaningful difference observed in many auditory and visual among the groups. Heroin and opium abusers had significant difference together in general reaction time too. It is observed significant difference between simple and complex reaction time of addicts with normal group too.
Key Words: Functions, Neuropsychological, Reaction Time, abusers