مقایسة کنش‌وری عصب - روان‌شناختی (زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، کنش‌وری عصب - روان‌شناختی بین سوء مصرف کنندگان هروئین، سوء مصرف کنندگان تریاک و افراد عادی مورد بررسی قرار گرفته است. دو گروه معتاد (30N = ) از طریق پرسشنامه و مصاحبه از بین افرادی که به کلینیک‌های درمانی جهت ترک مراجعه کردند انتخاب شدند. گروه کنترل (15 N =) با توجه به خصوصیات تأثیرگذار در تحقیق از قبیل سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و اجتماعی با گروه‌های معتاد همتا شدند. در این تحقیق علّی – مقایسه‌ای، داده‌ها با استفاده از دستگاه کرونوسکپ ، به‌صورت موردی جمع‌آوری گردیدند. نتایج حاصله از اطلاعات جمع‌آوری شده نشان داد که زمان واکنش بین سه گروه تفاوت معنی‌دار داشت. در بیشتر سطوح محرک‌های بینایی و شنوایی، این تفاوت بین دو به دو گروه‌ها به‌صورت معنی‌دار مشاهده گردید. سوء مصرف کنندگان تریاک و سوء مصرف کنندگان هروئین در زمان واکنش کلی با همدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. همچنین بین زمان واکنش ساده و زمان واکنش پیچیدة گروه معتادان با گروه عادی نیز تفاوت معنی‌داری دیده شد.
واژه‌های کلیدی: کنش‌وری، عصب روان‌شناختی، زمان واکنش، سوء مصرف کنندگان

CAPTCHA Image