نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش رابطة بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة ناگویی هیجانی و مؤلفه‌های آن شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با مشکلات بین شخصی و جنبه‌های شش‌گانة آن شامل مشکلات مربوط به قاطعیت، مردم آمیزی، اطاعت‌پذیری، صمیمیت، مسئولیت‌پذیری و مهارگری بود. سیصد و پنجاه و هفت دانشجو (210 دختر و 147 پسر) از رشته‏های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد "مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS-20)" و "مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP)" را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ناگویی هیجانی با مشکلات بین شخصی همبستگی مثبت معنا‏دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های ناگویی هیجانی می‌توانند مشکلات بین شخصی دانشجویان را در زمینه‌های قاطعیت، مردم آمیزی، صمیمیت و مسئولیت‌پذیری پیش‌بینی کنند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که ناگویی هیجانی با مشکلات بین شخصی همبستگی دارد. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین خواهند شد.
واژه‌های کلیدی: ناگویی هیجانی، مشکلات بین شخصی، پردازش اطلاعات

عنوان مقاله [English]

Alexithymia and interpersonal problems

نویسنده [English]

  • mohammad Ali Besharat

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relations between alexithymia and interpersonal problems in a sample of students. A correlational analysis was performed to assess the kind of association exist among alexithymia and its three components including difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings, and externally oriented thinking with interpersonal problems and its subscales including assertiveness, sociability, submissiveness, intimacy, responsibility, and controlling. Three hundred and fifty seven students (147 boys, 210 girls) from the University of Tehran were included in this study. All participants were asked to complete Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale (FTAS-20) and Inventory of Interpersonal Problems (IIP). Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, multivariate analysis of variance, pearson's correlation coefficients and regression analysis. Alexithymia showed a significant positive association with interpersonal problems. Results of regression analysis revealed that componenets of alexithymia can predict the students' interpersonal problems regarding assertiveness, sociability, intimacy, and responsibility. It can be concluded that alexithymia is associated with interpersonal problems. Results and implications are discussed.
Key Words: alexithymia, interpersonal problem, information processing