ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش رابطة بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة ناگویی هیجانی و مؤلفه‌های آن شامل دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با مشکلات بین شخصی و جنبه‌های شش‌گانة آن شامل مشکلات مربوط به قاطعیت، مردم آمیزی، اطاعت‌پذیری، صمیمیت، مسئولیت‌پذیری و مهارگری بود. سیصد و پنجاه و هفت دانشجو (210 دختر و 147 پسر) از رشته‏های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد "مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS-20)" و "مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP)" را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ناگویی هیجانی با مشکلات بین شخصی همبستگی مثبت معنا‏دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های ناگویی هیجانی می‌توانند مشکلات بین شخصی دانشجویان را در زمینه‌های قاطعیت، مردم آمیزی، صمیمیت و مسئولیت‌پذیری پیش‌بینی کنند. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که ناگویی هیجانی با مشکلات بین شخصی همبستگی دارد. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین خواهند شد.
واژه‌های کلیدی: ناگویی هیجانی، مشکلات بین شخصی، پردازش اطلاعات

CAPTCHA Image