تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش «تعیین تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان» بود. روش پژوهش آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، و انجام پیش آزمون و پس‌آزمون بود. حجم نمونه برابر با 30 کودک 6-4 ساله (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از سه مهد کودک در شهر اصفهان در سال 1386 بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه30 سؤالی سنجش هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام (2003) بود. ضریب پایایی پرسشنامه برابر با 84/0 محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در سطح نشان داد که بین میانگین نمرات کودکان گروه آزمایش و کنترل در زمینة تأثیر قصه‌های قرآنی بر چهار حیطة هوش هیجانی (درک عواطف و احساسات خود و دیگران، کنترل احساسات و عواطف، مهارت‌های اجتماعی، خوش‌بینی و نگرش مثبت) تفاوت معناداری وجود داشت.
واژه‌های کلیدی : قصه‌های قرآنی، کودکان، هوش هیجانی

CAPTCHA Image