نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مفهوم عدالت تربیتی و اصول توزیع مواهب تربیتی از دیدگاه جان رالز به عنوان نماینده لیبرالیسم و مایکل والزر به عنوان نماینده جامعه گرایی است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و تحلیل تطبیقی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مفهوم عدالت تربیتی در گذر زمان و در فرهنگ‌های گوناگون دارای بار معنایی متفاوت و متضمن دلالت‌های تربیتی مختلفی است. وفاداری جان رالز به مبانی لیبرالیسم مساوات ‌طلبانه و طرح اصول عدالت مبتنی بر آن، جایگاه ویژه ای به تفرد و مساوات بخشیده است. همچنین، تقدم جامعه بر فرد از نگاه والزر سبب شده تا او مدافع تعلیم و تربیت همگانی و یکسان در مراحل اولیه تعلیم و تربیت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative Analysis of Educational Justice’s Philosophy; Perspective of Liberalism and Communitarianism

نویسندگان [English]

  • behboud yarigholi
  • saeid zarghami hamrah
  • yahya ghaedi
  • mirabdolhossein naghibzadeh

چکیده [English]

The current study investigates the concept of educational justice as well as principles for the distribution of educational good from the view points of John Rawls as the representative of liberalism and Michacl Walzer as the representative of communitarianism. To this end, the current study has applied methods of conceptual analysis as well as comparative analysis. The obtained results show that educational justice has had different meanings and educational implications in various cultures and times. John Rawls’ royalty to the doctorine of egalitarian liberalism and justice principles posed by him has resulted in a notable status for individuality and equality. Moreover, Walzer’s preference of the society to the individual marks him as a true supporter of the public and equal education in the primary steps of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Justice
  • Adequacy
  • Equality
  • John Rawls. Michacl Walzer