نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین چیستی زیبایی و متناظر با آن استنتاج دلالت‌هایی در باب تربیت زیبایی‌شناختی از منظر کانت و علامه جعفری (ره) هست. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که کانت با تعریف زیبایی به‌عنوان «رضایت همگانی، ضروری و فارغ از مفهوم، علاقه و غایت» از طرفداران نظریه ذهنیت گرایی، و علامه جعفری (ره) با تعریف زیبایی به‌منزله «نمود نگارین و شفاف کشیده شده بر روی کمال که وابسته به دو قطب درون ذات (ذهن) و برون ذات (عین) است.» در شمار طرفداران نظریه رابطه‌ای محسوب می‌شوند. بر اساس تلقی کانت از امر زیبا، تربیت زیبایی‌شناختی از نوع سکولار مترصد پرورش نگرش زیبایی‌شناختی، فاقد کارکرد شناختی و معطوف به فرم هست. این در حالی است که طبق برداشت علامه جعفری (ره) از زیبایی، تربیت زیبایی‌شناختی از نوع دینی، مترصد کمال، واجد کارکرد شناختی و معطوف به حیات معقول است. هر یک از رویکردهای تربیت زیبایی‌شناختی مذکور در معرض نقدهایی واقع‌شده‌اند که از آن جمله می‌توان به مخاطب محوری و اصالت بخشی به ویژگی‌های فرمی دیدگاه کانت و ماهیت هنجاری، فردی، غیرقابل‌آموزش و دشواری تحقق دیدگاه جعفری اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation and Comparison of Kant's Abstract Approach and Allameh Jafari's Concrete Approach to the Aesthetic Education

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Bideh
  • Ali Reza Sadeqzadeh Qamsary
  • Mahdi Sajadi

Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The Main purpose of this study is the explanation of beauty nature and inducing about implications of aesthetic education in terms of Kant's and Allameh Jafari. Reaching for this purpose we use the content analysis and logical deduction among the research methods. On the basis of the research findings, Kant's definition of beauty as »universal consent, the essential and without of concept, interest, and purpose« of the proponents of the theory is oriented subjectivism. Allameh Jafari's definition of beauty as »good and clean phenomena covered on the perfection that depend on the polarized internal nature (subject) and external nature (object) is« a theory in relation to a number of fans have been made. According to the Kantian notion of the beautiful, aesthetic education of secular education, seeking aesthetic attitudes, no cognitive function and form is concerned. According to Allameh Jafari perceptions of beauty, aesthetic education of religious, seeking perfection, cognitive function, and focus on having a reasonable life. Aesthetic education of each of the approaches that have been subjected to criticism such as the addressee and the originality of the attributes that form the core of Kant's. Jafari's view as well of normative nature, personal and non-teaching, and hence it is difficult to realize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • Art
  • Kant
  • Allameh Jafari
  • Aesthetic education
Ahmadi, B. (2005). Truth and beauty (Lessons of philosophy of art). Tehran: Markaz publication (In Persian).
Bagheri, K. (2008). Introduction to the philosophy of education of Islamic Republic of Iran. Vol. 1. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company (In Persian).
Beardsley, M. C and Hospers, J. (2008). History and issues of aesthetics. (M. S. Hanayi Kashani, Trans). Tehran: Hermes publication (In Persian).
Broudy, S. H. (1977). How basic is Aesthetic Education? New York: University of Illinois press.
Croce, B. (1988). General aesthetics. (F. Rouhani, Trans). Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company (In Persian).
Elias, J. L. (2006). Philosophy of education: Classical and contemporary. (A. Zarabi. Trans). Qom: Publication of Imam Khomeini Education and Research Institute (In Persian).
Graham, G. (2004). Philosophy of art (Introduction to aesthetics). (A. Oliya, Trans). Tehran: Ghoghnous publication (In Persian).
Gutek, G. L. (2008). Philosophical and ideological perspectives on education. (M. J. Pakseresht, Trans). Tehran: Samt Publication (In Persian).
Hamlyn, D. W. (1997). Need philosophy of education so dreary? (M, Ataran. Trans). Contemporary philosophy of education. (K. Bagheri and M. Ataran. Trans). Tehran: Mehrabegalam Publication (In Persian).
Hanfling, O. (2007). The nature of art. (A. Ramin, Trans). Tehran: Hermes Publication (In Persian).
Jafari, M. T. (1982). Reasonable life. Vol. 2. Tehran: Transfer to the Islamic Education Foundation (In Persian).
Jafari, M. T. (1984). Interpretation and critical analysis of the Masnavi. Vol. 2. Tehran: Islamic Publication (In Persian).
Jafari, M. T. (1996). Beauty and art from viewpoint of Islam. Vol. 2. Tehran: Keramat Publication (In Persian).
Kant, I. (2002). Critique of judgment. (A. Rashidian, Trans). Tehran: Ney Publication (In Persian).
Mayer, F. (1995). A history of educational thought. Vol 2. (A. A. Fayyaz, Trans). Tehran: Samt Publication (In Persian).
Mesbah yazdi, M. T. (2007). The philosophy of morality. Tehran: International Publishing Company (In Persian).
Naghibzadeh, M. A. (1995). Kant's philosophy: awakening from sleep dogmatism. Tehran: Agah Publication (In Persian).
Naghibzadeh, M. A. (2008). Introduction to philosophy. Tehran: Tahouri Publication (In Persian).
Oboudiyat, A. (2008). Introductory philosophy. Qom: Publication of Imam Khomeini Education and Research Institute (In Persian).
Omid, M. (2006). Compare the two views of epistemology:"Principles and Method of Realism" and "Recognizing the scientific view and the Quran". Journal of Soroushe Andishe, 4 (14), 73-100 (In Persian).
Sheppard, A. (2004). Philosophy of art foundations. (A. Ramin, Trans). Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company (In Persian).
Soroush, A. (1997). Wisdom and livelihoods. Vol. 2. Tehran: Serat Publication (In Persian).
Yousefian, J. (2000). Take the concept of aesthetics. Journal of Faculty of Letters and Humanties (Tabriz), 43 (177), 135-178 (In Persian).
Zeymaran, M. (1998). Phenomenological essays about art and beauty. Tehran: Canoun Publication (In Persian).
Zibakalam, F. (2006). The history of philosophical thought in the west. Tehran: Tehran University Publication (In Persian).
Zimmerman, R. (1963). Kant the Aesthetic Judgment. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 21 (3), 333-344.