فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبیینی پرسش محور از فرآیند تدریس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش واکاوی کارکردهای پرسش در فرآیند فهم و ویژگی‌های معلم و شاگرد در مقام پرسشگر می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از دو روش بسط مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که پرسش نقشی کلیدی در وقوع فهم داشته و در هر یک از مراحل پنج‌گانه آن وظایفی برعهده دارد. فعال کردن پیش‌داوری‌ها، به چالش کشیدن متن در مواجهه تفصیلی با آن، مواجهه ثانویه خواننده با خویش براساس پرسش‌های متن و مواجهه خواننده با متن براساس پرسش‌های ناشی از تجربه زمان حال، از وظایف مهم پرسش در خلال فهم است. پرسش‌های کلیشه شکن، معنا آفرین، افق آفرین و متعاقب گونه‌هایی از پرسش هستند که در مراحل مختلف فهم قابل استفاده‌اند. همچنین هریک از معلم و شاگرد پرسشگرانی هستند که باید از ویژگی‌هایی چون گشودگی، جرأت ورزی، حقیقت‌جویی و حق پذیری برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


Alkhataybeh, M. & Aljafreh, J. (2012). Levels and types of questions raised by EFL teachers in southern Al-Mazar directorate of education. Canadian Journal Sience, 8, 21-27. DOI: 10.3968/j.css.1923669720120802.2588
Badri Gargari, R., & Khanlari, M. (2013). The effect of strategy training "questioning reciprocal peer support groups" on critical thinking third grade girl students. Journal of Thinking and child, 4)8(, 1-16. Retrieved from http: //www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1021367 (In Persian).
Bagheri Noparast, K. (2013). Teaching to and learning from: changes in education in the light of functionality and interaction. Journal of Foundations of Education, 2(3), 5-24. Retrieved from http: //www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1028982 (In Persian).
Bagheri Noparast, K. Sajadieh, N. Tavassoli, T. (2010). Approaches and Methods of Research in Philosophy of Education. Tehran: Research center of cultural and social studies. (In Persian).
Bagheri Noparast, K. (2006). Interpretive Model of Research in Academic Achievement Evaluation. Journal of New Thoughts on Education, 1(2&3), 143-144. Retrieved from http: //www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 375875 (In Persian).
Bagheri Noparast, K. yazdani, A. (2002). The Model for Research on Evaluation Model for Education Based On Hermeneutics. Journal of Educational Innovations. 1(1). 39-58. Retrieved from http: //www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 79731 (In Persian)
Biesta, G. (2012). Receiving The Gift of Teaching: From ‘Learning From’ to ‘Being Taught By’. Springer Science+Business Media B.V.
Bingham, C., (2005). The Hermeneutics of Educational Questioning. Journal of education philosophy and theory, 37(4), 553-565. DOI: 101111/j.1469-5812.2005.00140.X
Chenari, M. (2009). Teaching in Gadamer's Philosophical Hermeneutics. Journal of New Thoughts on Education, 4(1&2), 45-62. (In Persian).
Cubukcu, F. (2012). Gadamer’s philosophical hermeneutics on educational. Journal of education and instructional studies in the world, 2(2), 110-116. Retrieved from http: //www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/14.cubukcu.pdf
Fayyaz, I. (2009). Questioning the strategy of sustainable religious identity in the Holy Quran. Journal of Education, 98, 37-66. Retrieved from http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/889467 (In Persian).
Freire, P. (1990). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
Gadamer, H. G. (1988). Truth and method. (J., weinsheimer & D. G., marshal, Trans). New York: The continuum publishing company.
Gangi, K. Yaghubi, A. Lotfali, R. (2013). Critical thinking and questioning skills training to teachers, high school students. Journal of Educational psychology, 9(27), 1-29. Retrieved from http: //www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1052527 (In Persian).
Heideger, M. (1996). Being and Time. (Stambaugh, J, Trans). State University of New York Press.
Hevi, D. (2006). The critical circle: literature, history and Philosophical hermeneutics. (F. Moradpur, Trans). Tehran: Gil publication. (In Persian).
Hirst, p. H. peters, R. S. (1970). The Logic of Education. London: Routledge.
Jeager, V. (1997). Paideia. )M. Latifi Tabrizi, Trans). Tehran: Kharazmi publication. (In Persian).
k.schmidt, L. (2006). Understanding hermeneutics. Stocksfield: Acumen.
Malpas, J. (2014). Hans-George Gadamer. Stanford Encyclopedia of philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/entries/gadamer/.
Masudi, J. (2007). Hermeneutics and religious modernity. Qom: Institute of Islamic Culture publication. (In Persian).
Nietzsche, F. (2007). Modern hermeneutics: Option topics. Ahmadi, B. Mohajer, (M. Nabavi, Trans). Tehran: Markaz publication (In Persian).
Palmer, E. R. (1999). The relevance of gadamer’s philosophical hermeneutics to thirty topics or fields of human activity. MacMurray College. Retrieved from http://www.uma.es/Gadamer/resources/Palmer-2.pdf
Parker, I. Revelli, S. (2008). Psychoanalytic practice and state regulation. London: Karnac Books.
Pazhoohandeh, L. (2012). The Whats and Whys of the Method of ‘Query and Response’ According to Rumi. Journal of Philosophy and Kalam. 45(2), 23-46. Retrieved from http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/900892 (In Persian)
Plato (1952). Theatetus sophist. (H. N. Fowler, Trans). London: Harvard University Press.
Rikhtegaran, M. (1999). Logic and hermeneutics topics: Principles and Foundations of hermeneutics. Tehran: Kongere Publication (In Parsian).
Safavi, A. (2007). Methods, Techniques and Models of Teaching. Tehran: Samt Publication. (In Persian).
Samanizadegan, K. (2005). Understanding Based on philosophical hermeneutics of Gadamer. (Tarbiat Modares, University). (In Persian)
Saif, A. (2009). Modern Educational Psychology, Psychology of Learning and Instruction. Tehran: Dowran Publication (In Persian).
Short, C. (1991). Forms of Curriculum Inquiry. Albany: State university of New York press.
Smith, P. G. (2003). Philosophic - Mindeness in Educational Adminstration. (M. Behrangi, Trans). Tehran: Kamal Tarbiat Publication (In Persian).
Vaezi, Ah. (2001). Introduction to hermeneutics. First publition. Tehran: Institute of Culture And Islamic thought. (In Persian)
Vaezi, Ah. (2012). Theory of text commentary. Qom: University Research Institute. (In Persian)
Vaezi, As. (2012). Exquisite treat’s Gadamer of understanding. Journal of philosoph, 20, 5-25. Retrieved from http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1152157 (In Persian).
Vlastos, G. (1991). Socrates: Ironist and moral philosopher. New York: Cornell University Press
Way, J. (2008). Using Questioning to Stimulate Mathematical Thinking. Australian Primary Mathematics Classroom
Weinsheimer, J. (1985). Gadamer’s understanding: a reading of truth and method. New haven and London. Yale university press.
CAPTCHA Image