دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

حاجی زین العابدینی حاجی زین العابدینی؛ مکتبی فرد مکتبی فرد؛ عصاره عصاره

دوره 07، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v7i1.1836

چکیده
  با توجه به اهمیت سایت های وب کتابخانه های ملی،هدف این پژوهش بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های ملی جهان از نظر میزان مورد استفاده قرار گرفتن که از طریق پیوندهای آنها مشخص می شود، بوده است. در این پژوهش با استفاده از شیوه های وب سنجی، میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب، سایت های وب کتابخانه های ملی جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به علاوه ...  بیشتر

2. طرح پیشنهادی وب سایت خدمات تحویل مدرک ایران

محمد ابراهیمی پور؛ عصاره عصاره

دوره 05، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1383

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v5i2.1998

چکیده
  In this article, first, the worlds' document delivery service websites will be analyzed, using content analysis method. Then Iran's document delivery services will be studied through the survery meghod. In the first part, the content and structure of world's document delivery service websites (107 websites)will be studied. All 107 websites will be downloaded to a personal computer in a specific period of time (ile. April, 2004). The data will be entered in to a spread sheet excel database, and will be counted using this software. The most frequent characteristics will be selected as the dominant ...  بیشتر