نویسنده = رضا محمدی
تحلیلی بر موانع تربیت عقلانی بر پایه نظریه کنش ارتباطی هابرماس

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 5-26

10.22067/fedu.2023.77420.1176

اکرم لطفی زاده؛ رضاعلی نوروزی؛ رضا محمدی چابکی


یادگیری در پارادایم پیچیدگی: ماهیت، قلمرو و فرایند

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 47-65

10.22067/fedu.v7i1.65198

رضا محمدی چابکی؛ پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی همراه


استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 65-92

10.22067/fe.v3i1.18330

رضا محمدی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی؛ جهانگیر مسعودی