دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق

سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 5-27

http://dx.doi.org/10.22067/fedu.2021.31362.0

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق بوده است. برای دست‌یابی به این هدف از دو روش مرور نظام‌مند و بسط مفهومی بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که طبق دیدگاه بارنت (2020) ایده خلاقیت دست‌کم در پنج سطح از دانشگاه مؤثر است و تنها زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر پنج سطح تحقق یابد. این پنج ...  بیشتر

2. بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتار محور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

رضا هویدا؛ راضیه آقابابایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v1i1.1408

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتارمحور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشد که در سال تحصیلی 1388-1387 بالغ بر 345 نفر بوده‌اند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده گردیده است و نمونه‌ای ...  بیشتر

3. تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان

رضا هویدا؛ همایی همایی

دوره 011، شماره 1 ، شهریور 1389

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v11i1.4008

چکیده
  هدف این پژوهش «تعیین تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان» بود. روش پژوهش آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، و انجام پیش آزمون و پس‌آزمون بود. حجم نمونه برابر با 30 کودک 6-4 ساله (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از سه مهد کودک در شهر اصفهان در سال 1386 بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه30 ...  بیشتر