دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با تعهد سازمانی معلمان

محمد جاودانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v1i1.1656

چکیده
  هدف کلی این تحقیق عبارت بود از: بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با تعهد سازمانی معلمان. و اهداف جزئی آن عبارت بودند از : بررسی رابطه بین میزان تحول‌آفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان، بررسی رابطه بین میزان تعاملگرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان، بررسی تأثیر تعاملی تحول‌آفرینی و تعاملگرایی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان، مقایسه ...  بیشتر