نویسنده = علیرضا صادقزاده قمصری
تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان‌شناختی با تأملی در آیات قرآن و دلالت‌های آن در پرورش تقوا

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 103-125

10.22067/fedu.v7i1.62192

سمیه رام؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ ابراهیم طلایی


نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 137-158

10.22067/fe.v3i1.20814

مرضیه موحدی محصل طوسی؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادقزاده؛ حسن نقی زاده