نویسنده = یحیی قائدی
الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه: رویکردی هنجارین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-127

10.22067/fedu.v6i2.57083

حمیرا برزیده؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی


ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 125-146

10.22067/fe.v6i1.48378

پروین بازقندی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ علیرضا محمودنیا؛ خسرو باقری نوع پرست


واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 51-68

10.22067/fe.v4i2.23829

مظهر بابایی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ امیر نصری


تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه‌های لیبرال و جامعه‌گرا

دوره 2، شماره 1، مرداد 1391

10.22067/fe.v2i1.12137

بهبود یاری قلی؛ سعید ضرغامی؛ یحیی قائدی؛ میرعبدالحسین نقیب زاده