کلیدواژه‌ها = رویکرد اسلامی عمل
تبیین مفهوم تربیت اجتماعی در دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 53-72

10.22067/fedu.2024.75692.1143

مریم محمدی نعمت آباد؛ نرگس سادات سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست


نقد و ارزیابی دیدگاه پی‌یر بوردیو در باب رابطه عاملیت و فرهنگ در بستر آموزش‌وپرورش از منظر رویکرد اسلامی عمل

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 5-30

10.22067/fedu.2022.74241.1117

حمیده فرح‌بخش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ نرگس سادات سجادیه؛ مرتضی منادی


تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 83-103

10.22067/fe.v6i1.47572

سعید آزادمنش؛ نرگس سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست