نویسنده = مقصود امین خندقی
الهیات برنامه‌درسی: نظرورزی امکان یک دانش

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 56-90

10.22067/fedu.2023.80409.1235

مرتضی نقره ای؛ مقصود امین خندقی


رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-129

10.22067/fedu.v9i1.71686

مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر


از اثربخشی تا تعالی: گسست نظریه، تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 124-148

10.22067/fedu.v7i2.67475

شهین بنی اسد؛ رضوان حسین قلی زاده؛ مقصود امین خندقی


تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 82-106

10.22067/fedu.v6i2.60671

زهرا وقاری زمهریر؛ مقصود امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی


ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 46-68

10.22067/fe.v6i1.53752

مقصود امین خندقی؛ اعظم زرقانی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور


برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-29

10.22067/fe.v5i1.28345

مقصود امین خندقی؛ سیدعلی قادری


واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390

10.22067/fe.v1i1.4022

دهقانی دهقانی؛ مقصود امین خندقی؛ حسین جعفری ثانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی