نویسنده = عشایری عشایری
بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

دوره 010، شماره 1، آبان 1388

10.22067/fe.v10i1.2107

محمد ابراهیمی پور؛ پخشی پور پخشی پور؛ عشایری عشایری؛ قادری پاکدل قادری پاکدل؛ گروسی گروسی


مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

دوره 09، شماره 2، آبان 1387

10.22067/fe.v9i2.2093

محمد ابراهیمی پور؛ عشایری عشایری؛ گروسی گروسی؛ اقدسی اقدسی


بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری

دوره 09، شماره 2، آبان 1387

10.22067/fe.v9i2.2095

محمد ابراهیمی پور؛ عشایری عشایری؛ بابا پور بابا پور؛ مقیمی مقیمی